Victoria Benedictsson til Frederik V. Hegel
Sendt fra Dalarö, Sverige. 18. august 1887

få Pontoppidan att öfversätta

Foglarö, Dalarö, d. 18. Aug.

[Påskrift:] Besv. 21/8 1887

Käre herr Justitsråd!

Före jul kommer jag att på svenska utgifva en samling novelletter, och till denna samling (hvaraf en del varit tryckt i tidningar och tidskrifter) håller jag på att skrifva några nya folklifsbilder. Ni vet att jag på det området anses ha min starkaste sida. Dessa nya√ folklifsskildringar skulle jag gerna vilja ha ut i en dansk öfversättning1 i ett särskildt litet häfte, samtidigt med att den större samlingen utkommer på svenska. Skulle Ni vara hågad för detta? Och tror Ni man skulle kunna få Henrik Pontoppidan att öfversätta skisserna? Att öfversätta sådant är svårt, nästan omöjligt 2 för den som icke sjelf känner till folkets lif. Jag vore tacksam för ett par rader till svar snarast möjligt; gör mig då äfven den tjensten att säga mig Pontoppidans adress.

Skulle han vilja öfversätta mina skisser, står jag honom gerna till återtjenst vid tillfälle.

Med aktningsfull tillgifvenhet
Victoria Benedictson2

 
[1] dansk öfversättning: Folkelivsbilleder udkom 1888 på Gyldendal under VBs sædvanlige pseudonym Ernst Ahlgren. tilbage
[2] Benedictson: bemærk at VB her underskriver sig med kun et s i sit efternavn. tilbage