Maria Behrens til Karin Michaëlis
Sendt fra Bredgade 66c. 4. april 1925

meget ked af Pontoppidans Holdning

[trykt brevhoved:] Litterært Forlag
Bredgade Nr. 66 c. Tlf. Central 9783
København K., 4/4 1925.

Kære Fru Karin Michaëlis!

Tak for Deres Brev! Tak ogsaa for det gode Stof og de brilliante Billeder! Jeg vil være glad for en Artikel til Bogen ang. Tilegnelsen. Korrekturen skal De faa i Begyndelsen af næste Uge, men hvis det kniber for Dem at faa Tid, staar jeg til Disposition med en grundig Huskorrektur saaledes, at Fru Herdis Bergstrøm i hvert Fald kun faar det mindst mulige Besvær med Korrekturen.

Jeg vil ikke i Bogen lave nogen Forhåndsreklame for denne Bog, men kun vise den Stilling, De som Forfatter indtager 2 paa Verdensmarkedet. Jeg er meget glad for Titlen: "Kvindelil, din Tro er stor", og jeg synes den passer som Handske til Haand foruden det, at den har en egen fin Buket, der vil få alle Kendere til at vejre det ganske særegnet fine og gode i Bogens Indhold.

Jeg har så umådelig travlt i disse Dage, at jeg maa vente til næste Uge med at bede Fru Bergstrøm om en Samtale; thi foruden at bruge hende [efter] Deres Ønske ang. Korrekturen, vil jeg efter Henvisning fra Henrik Pontoppidan søge hos Fru B. at erhverve Udgivelsesretten til Skuespillet "Thora van Deeken", hvilket forhaabentlig vil lykkes1. Med Hensyn til Hr. Pontoppidans Holdning overfor mig er jeg meget forundret og meget ked af den, men jeg haaber, at det med Tiden skal lykkes mig at overbevise ham. Tak for Deres Venlighed. Det er foreløbig den eneste, [fortsat nedad i venstre margin:] jeg har mødt fra danske Forfattere!

Med venligst Hilsen

Deres hengivne
Maria Behrens.

 
[1] lykkes: det lykkedes ikke. tilbage