Maria Behrens til Karin Michaëlis
Sendt fra Bredgade 66c. 29. juni 1925

Pontoppidan vil ikke have sit navn på titelbladet

[trykt brevhoved:] Litterært Forlag
Bredgade Nr. 66 c. Tlf. Central 9783
København K., 29/6 1925.

Kære Fru Karin Michaëlis!

Tusind Tak for Deres Brev og al Deres Interesse for Forlaget. Ja, jeg haaber ogsaa, at Fru Herdis Bergstrøm og jeg kommer til et Resultat, naar vi i Morgen taler sammen. Naar Pontoppidan ikke vil have sit Navn paa Titelbladet, synes jeg, at Deres Ide om at bede Fru Bergstrøm skrive en Roman, er storartet1! Hun er saadan en menneskelig Forfatter! Jeg har i de sidste Uger været meget optaget af en Sag, som jeg havde haabet meget af, – men det lader til, at alle mine Anstrængelser bliver forgæves. – Ja, ja, den menneskelige Sjofelhed er undertiden grænseløs! Men Gudskelov – træffer man jo da sommetider til Gengæld Mennesker, hvis Mod og Højsind forsoner En med alt det andet! Behrencreutz er et af disse Mennesker. Han har været mig en god Ven – og jeg er meget, meget glad for hans Venskab. Fra første Gang, jeg talte med ham, har jeg haft den Opfattelse, 2 at De og han var af den samme sjældne Type, der tager Venskabet alvorligt, og som altid er beredt til at gaa i Breschen for de Folk, De2 kan lide.

Tak ogsaa, fordi jeg fik Deres Raad om at skrive til Fru Betty Nansen; det vilde være en stor Vinding for Forlaget, om vi kunde bruge en Bog fra hendes Haand. Jeg skriver til hende nu med det samme. Husk, at i Tilfælde af, at De vil have Anmeldereksemplarer udsendt til bestemte Adresser, er jeg villig dertil. Bogen gaar godt, skønt der endnu kun har været saa faa Anmeldelser; naar de store Blade begynder at bringe "Kritik", tænker jeg, at det yderligere vil stimulere Salget.

Med venligst Hilsen

Deres hengivne
Maria Behrens

P. S.
For ikke at udsætte en smart Postekspedient for Fristelsen til at meddele Pressen Fru Betty Nansens p.t. Sommeradresse, tillader jeg mig at lægge Brevet til Fru Nansen ind i dette. v. Behrencreutz takker meget for Deres venlige Hilsen og beder mig overbringe hans ærbødige Hilsen.

 
[1] storartet Ide: blev ikke til noget. tilbage
[2] De: formentlig fejlskrivning for: de. tilbage