Gustav Bauditz til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Holbergsgade 30. 5. april 1929

De beboede Højsandshuset

Holbergsgade 30. K. 5/4 1929.

Digteren
Hr. Henrik Pontoppidan.

Kære Hr. Pontoppidan!

Maa jeg bringe Dem min hjerteligste Tak for Deres Anbefaling. Rent bortset fra om jeg faar Legatet1, saa vil De forstaa, hvad det betyder for mig at se saadanne venlige Linier om mit Forfatterskab fra selve Henrik Pontoppidan.

Og tillige maa jeg takke Dem "for sidst". Jeg er lykkelig over, at jeg igen fik 2 Lov til at være Deres Gæst og tale med Dem om gamle Dage; kun var jeg bange for at have trættet Dem med mit maaske for lange Besøg, da De sidste Lørdag ikke befandt Dem saa vel. Inderlig haaber jeg, at De atter maa være ved godt Helbred.

Jeg tillader mig at vedlægge et Fotografi af "Højsandshuset", taget af min afdøde Broder2 i 1897, altsaa et Billede af Huset som det saa' ud, da De beboede 3 det. Figuren i Haven er et af Rasmus Petersens Pigebørn3. De vil maaske beholde Fotografiet som en lille Erindring om den svundne Tid.

Med udmærket Højagtelse,
Deres altid taknemmelige
og ærbødig hengivne
Gustav Bauditz

 
[1] Legatet: Gustav Bauditz fik ikke legatet, men iflg. en sag vedr. legatuddeling maj 1932 i Dansk Forfatterforenings arkiv NkS 2665 fol ks 15 fik han i 1929 200 kr. af et andet legat. (Skjerbæks note). tilbage
[2] Broder: Knud Bauditz, f. 1884, forsikringsagent. tilbage
[3] Rasmus Petersens Pigebørn: kan være skibsfører Rasmus Hansen Petersen i Rørvig, som havde døtrene Laurine Franciska f. 1880 og Elisabeth Cathrine f. 1883. tilbage