Gustav Bauditz til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Holbergsgade 30. 12. maj 1929

Anmodning om Støtte

Holbergsgade 30. K. 12/5 1929.

Digteren
Hr. Henrik Pontoppidan.

Kære Hr. Pontoppidan!

Jeg véd ikke, om det er for tidligt at gratulere til den forestaaende Æresbevisning1, om hvilken jeg just har læst i Avisen, men i hvert Fald maa jeg have Lov til at udtrykke min Glæde over, at det ærværdige Universitet – jo forøvrigt til dets egen Pryd – for Fremtiden nævner Dem som dets Doctor honoris causa.

2  — — Ja, jeg fik altsaa ikke Legatet, jeg havde haabet lidt, men i hvert Fald i denne Omgang maatte jeg skuffes.

Det værste er, at jeg pecuniært sidder saa rent fortvivlet i det for Tiden. Da jeg var ude hos Dem, nævnede De Forfatterforeningen. Nu er det saadan, at Foreningen i Slutningen af denne eller Begyndelsen af næste Maaned uddeler 2 Legater paa 500 Kroner og 4-5 Forfatterunderstøttelser paa c: 300 Kroner hver. At opnaa et Legat eller en Portion "Understøttelse" vil betyde 3 ganske overordentlig meget for mig! Jeg har talt med Hr. Sophus Michaëlis, og jeg tror at have Chancer for at komme i Betragtning, men dersom De kunde tænke Dem endnu en Gang – maaske ved et Par Linier til Hr. Michaëlis – at give mig en Haandsrækning, vil jeg være Dem uendelig taknemmelig.

Hvis ikke jeg i Øjeblikket sad saa haardt i det og lider saa meget under Pengespekulationer, og 5- eller 300 Kroner kan være mig saa stor en Hjælp, vilde jeg 4 ikke igen forstyrre og besvære Dem.

Jeg beder Dem tro mig, naar jeg siger, at det er mig meget pinligt – til Trods for Deres store Elskværdighed og Godhed overfor mig – atter at banke paa Deres Dør med Anmodning om Støtte, men paa den anden Side kan jeg ikke lade være dermed, og mit Haab er det, at De ikke vredes derover.

– Med de bedste Ønsker for en god Sverige-Rejse er jeg med den største Højagtelse altid

Deres taknemmelige og ærbødigst hengivne
Gustav Bauditz

 
[1] Æresbevisning: æresdoktor i Lund. tilbage