H.S. Bang til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 30. juli 1915

Bølgemotorproblemet

København 30-7-15.

Hr. Forfatter Pontoppidan.

Efter i længere Tid at have beskæftiget mig med Bølgemotorproblemet, har jeg nu naaet en nogenlunde fast Form for en saadan Motor, af hvilken jeg tillader mig at vedlægge Tegning og Forklaring1.

Da jeg nu staar paa det Standpunkt, hvor det er nødvendigt at faa nogen til at støtte et Forsøg, tillader jeg mig at henvende mig til Dem for Raad og Vejledning i denne Henseende. Kunde jeg faa Lov en af de nærmeste Dage at udvikle Sagen for Dem?

Haabende et gunstigt Svar

tegner jeg
med megen Agtelse
H. S. Bang.

 
[1] Tegning og Forklaring: kendes ikke; men vi viser her en tegning af en bølgekraftmaskine fra Opfindelsernes Bog, 1913, bind II, kapitlet: "Fremtidens Kraftkilder". Se iøvrigt H.P. Rohdes artikel "Lykke-Pers projekt ved at blive realiseret" fra 29.8.1976. tilbage