Vilh. Andersen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra St. Annæ Plads 19. 3. juli 1917

det nødvendige biografiske Stof

St. Annæ Plads 19 3.7.17

Kære Henrik Pontoppidan

Tak for Deres venlige Brev1 og for Deres Beredvillighed til at modtage mig. Kunde det passe Dem f. Ex. paa Søndag eller en af Dagene der omkring. Jeg vilde da helst komme Kl. 11-12 og blive hos Dem et Par Timers Tid.

De skal ikke have ondt af min Sommer ved Blækhuset – jeg fortryder ikke denne Anvendelse. Blot der kunde komme noget godt ud deraf, som ogsaa De kan føle Dem 2 tilfreds med. Planen for Bogen er – efter en Indledning ("Ørneflugt" og "Stækkede Vinger") –

1) Det forjættede Land med Landsbyhistorierne
2) Lykke-Per med de smaa Romaner (til 1900)
3) De Dødes Rige (med Romaner m. m. efter 1900)

Men imellem 1 og 2 skulde der indskydes et Kapitel med det nødvendige biografiske Stof, som jeg eventuelt gerne vilde have De selv skulde gennemse.

Vilde De, naar De svarer mig paa dette 3 sige mig, hvis De kan, 1) hvor "Ørneflugt" først stod trykt (før Juleroser 1897) 2) om Det store Spøgelse har været trykt før 1907 (Den kongelige Gæst stod vel i Juleroser?) og 3) om De har nogle Avisartikler, De lægger Vægt paa, og om De i saa Fald vilde opgive, maaske sende mig dem. Jeg vilde gerne vide, naar Nordlands-Rejsebrevene stod trykt i Politiken.

Ja, undskyld min Paatrængenhed – af en Overraskelse at være vil Bogen altsaa ikke komme Dem ganske uventet.

4 De har ganske Ret m. H. t. Brøchner2, det er en vanlig Mangel at han ikke er ordentlig omtalt i Goethe-Bindet3.

Venlig Hilsen

Deres hengivne
Vilh Andersen

 
[1] Brev: dette brev kendes ikke. tilbage
[2] Brøchner: antagelig filosoffen Hans Brøchner (1820-75) der i øvrigt ellers aldrig omtales af HP i bevarede tekster. Georg Brandes tilegnede i 1871 Brøchner sine Hovestrømninger. tilbage
[3] Goethe-Bindet: Titlen på "Del 2" af VAs Tider og Typer af dansk Aands Historie, Række 1: Humanisme. Del 2: Goethe. Bog 1-2: "Det nittende Aarhundredes første Halvdel" (1915) og "Det nittende Aarhundredes sidste Halvdel" (1916). Det må være i sidstnævnte at HP finder Brøchner underbehandlet. tilbage