Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
5. december 1942

4000 Eksemplarer

5/12 1942

Kære Hr. Henrik Pontoppidan,

Manuskriptet til "Undervejs til mig selv" fylder cirka 12 Ark, naar vi opsætter Bogen med samme Side som de fire oprindelige Bind, og vi vil gerne trykke et Oplag paa 4000 Eksemplarer. Bogladeprisen bliver Kr. 6,75, og som Honorar til Dem har vi regnet med 25% af Bogladeprisen, d.v.s. for de 4000 Eksemplarer Kr. 6750.-; heraf vil vi tilbyde at udbetale Kr. 1200,- med det samme, eller naar De maatte ønske det, og at afregne Resten efter Salg paa sædvanlig Maade med Opgørelse i hvert aars Juli Maaned for Salget i det foregaaende Kalenderaar.

Vil De venligst meddele os, om De kan acceptere dette Forslag.

Med venlig Hilsen,

Deres ærbødigst hengivne
I. Andersen.