Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
16. februar 1938

Arv og Gæld i 4000 Eksemplarer

16.2.38

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Mange Tak for Deres Brev og Manuskriptet til Deres nye Bog "Arv og Gæld", som det var Forlaget en stor Glæde at modtage.

Naar Bogen opsættes som "Drengeaar" og "Hamskifte", vil den komme til at fylde ca. 7½ Ark, og med Hensyn til Oplaget vil vi – selv om De mener, at 3000 Eksplr. er tilstrækkeligt – tillade os at foreslaa, at der trykkes 4000 Eksplr.

Der er af "Hamskifte" i 1936 solgt 2388 Eksplr. og for 1937 anslaar vi Tallet til ca. 600 Eksplr., og det vil dog sige, at der er solgt 3000 af de 4000, vi trykte. Ogsaa "Drengeaar" har stadig et pænt Salg. Der er nu kun et mindre Restoplag tilbage af denne Bog. Vi synes derfor, at 4000 Eksplr. vil være passende for "Arv og Gæld" og haaber, at De ikke har noget imod, at vi trykker dette Oplag. Fremstillingspriserne er steget noget, siden vi trykte "Hamskifte", men da den nye Bog er mindre i Omfang, vil vi alligevel kunne fastholde Prisen Kr. 3,75, og som Honorar til Dem har vi regnet med 25% af Bogladeprisen dvs. Kr. 3750,00 ved udsolgt Oplag til fuld Bogladepris. Heraf vil vi med stor Fornøjelse udbetale Dem Kr. 1200,00 aCt. med det samme og afregne Resten efter Salg paa sædvanlig Maade med Opgørelse i hvert Aars Juli Maaned for Salget i det foregaaende Kalenderaar.

Trykkeriet er ved at opsætte Bogen, og Korrekturen begynder at komme i Løbet af faa Dage. Vi vil gerne, 2 hvis De ønsker det, læse en omhyggelig Bogstavkorrektur her paa Forlaget men sender selvfølgelig samtidig et Aftræk1 til Dem. Hvis ellers De her noget Ønske med Hensyn til Korrektur, beder vi Dem blot lade os det vide.

Vil De venligst meddele os, om De kan akceptere vort Forslag.

Jeg kan samtidig meddele Dem, at det nye Oplag af "Det forjættede Land" udsendes i Begyndelsen af Marts.

Med venlig Hilsen

Deres ærbødigst hengivne
I. Andersen.

P.S. De 1200,00 Kr. har vi ladet indsætte paa Deres Konto i Landmandsbankens Hovedafdeling i Dag.

 
[1] Aftræk: (bogtr.) aftryk til korrektur olign. (ODS). tilbage