Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
9. oktober 1936

vi glæder os meget

9-10-36

Forfatteren Hr. Henrik Pontoppidan.

Mange Tak for Deres Brev og Manuskriptet til Deres nye Bog "Hamskifte", som vi glæder os meget til at udsende.

Ifølge Deres Ønske har vi regnet med, at Bogen opsættes som "Drengeaar". Den vil da komme til at fylde ca. 10 Ark, og vi vil foreslaa Dem at trykke et Oplag paa 4000 Eksemplarer. Bogladeprisen vil blive ca. 3,75, og som Honorar til Dem har vi ligesom for "Drengeaar" regnet med 25 pCt. af Bogladeprisen, d.v.s. Kr. 3750,00 ved udsolgt Oplag til fuld Bogladepris.- Vi har regnet med at udbetale Honoraret efter Salg med Opgørelse i hvert Aars Juli Maaned for Salget i det foregaaende Kalenderaar, men skulde De ønske et a Conto Beløb, udbetaler vi det selvfølgelig med Glæde.

Vi har sat Bogen i Arbejde paa vort Trykkeri, og Korrekturen begynder at komme med det første. Vi vil gerne, hvis De ønsker det, paatage os at læse en omhyggelig Bogstavkorrektur her paa Forlaget men sender selvfølgelig samtidig en Korrektur til Dem. I Tilfælde af at De ønsker Korrekturen sendt til nogen, bedes De blot meddele os dette.

Vil De venligst lade os vide, om De kan akceptere vort Forslag.

Med venlig Hilsen

Deres ærbødige
Ingeborg Andersen.