Michael Ancher til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Skagen. 1. marts 1884

det kunstneriske Standpunkt

Skagen 1/3 84.

Kjære Pontoppidan.

Det var en Overraskelse af den behageligste Art dette Brev med Postmærkestempel "Slangerup". Nu da Udstillingen er saa nær troede jeg, De havde benyttet min sædvanlige Undskyldning til ikke at skrive de 3 sidste Maaneder, "at jeg snart haaber at see Vedkommende"; dog Pennen er jo Deres Instrument, som De behandler bedre end de aller-aller Fleste, og et Brev [er], naar man er vant til at behandle sine Tanker paa Papiret, en smal Sag; ikke saa for en Stymper som jeg; men De maa tage det som det falder. 2 Allerførst til Lykke med "Poden"1 No 2. En Pode er det Han eller Hunkjøn? Eller er det for at undgaae at fortælle at No 2 ogsaa er en Datter? Kan det da trøste Dem at vide at vor Pode2 er en Tøs, da skal det glæde mig forresten er saadan en lille Hunpode henrivende, ikke at tale om alle de Motiver til Billeder man faaer, f.Ex. Daaben i Kirken med Figurer i naturlig Størrelse Knæstykker, min Kone bærer selv og alle Malerne min Ringhed indbefattet som Faddere3, det store 3 lyse Kirkerum bagved; saadan Noget er aldrig gjort herhjemme og Motivet har paatvunget sig mig, og ligger mig i Øieblikket fremfor Alt paa Hjerte.

Paa Udstillingen kommer mit Billede af Madame A. A., som nu er saavidt færdigt, samt et stort af Blinde Kristian med Fyrbakken Baggrunden Drankerne, samt Damen med Champagneglasset fra Madame den blinde√ Kone i Stuen, Pigen i det røde Skjørt, som De saae, samt Jomfruen i det Grønne, men hun har jo i lange Tider Intet bestilt, idet hun kun leger med sin lille Pige; forresten skal jeg hilse Dem paa det hjerteligste fra hende. Desværre kommer hun ikke med nu t[il] Marts, thi det er for koldt at reise med Frøknen og uden 4 hende, er det umuligt, ikke ½ Dag endsige 8 eller 14; det er sandt hun er stolt af at være bleven Eiendomsbesidderinde idet vi har kjøbt "Malernes Hus"4. –

Malerne ja jeg forstaaer i Grunden godt at det kunstneriske Standpunkt hvorfra Alt bliver seet, maa lyde bornert for Andre; tilmed da det netop i Kredsen heroppe blev stærkt ensidig forfægtet; Kunstens Legeme om jeg saa tør sige blev maaske prist mere end dens Aand, men dette er ogsaa i sin Orden, thi Aanden, det Individuelle, kan bedre føles forstaaes end drøftes, og Midlerne til at udtrykke de kunstneriske Ideer saa klart som muligt har jo den allerstørste Betydning for os; disse Detailler maa jo naturligvis lyde for Andre, som gjorde man en Biting til en Hovedsag, men det er for os [fortsættes nedad i venstre margin s. 4:] netop en Hovedsag. –

[nedad i venstre margin s. 1:] Tak for Brevet. Hils Deres Hustru og Poder fra Anna, Helga. Michael Ancher

[tilføjet øverst s. 1:] Hvergang vi tale om Deres Landsbybilleder min Hustru og jeg komme vi i Extase ved at komme til Stedet ved Gildet, der hvor Husmændene faae Mod og staae paa Veien seende medlidende paa Vognene5, ja hele Gildet er aldeles genialt.

Krogh's Adresse
Pilestræde. 51 B.
Christiania

 
[1] Poden: Johanne Elisabeth født 4.2.1884 i Østby. tilbage
[2] vor Pode: Helga Ancher, født 19.8.1883, døbt 21.10.1883 i Skagen kirke. tilbage
[3] Faddere: i kirkebogen er indskrevet ni navne: 1) Barnets Moder, 2) Pige Marie Sofie Brøndum, 3) Barnets Fader, 4) Ungkarl Styrmand J.H. Brøndum, Ungkarl Commis Christen D. Brøndum, Alle af Skagen. 6) Maler Peter Severin Krøyer af Kjøbenhavn. 7) Enkemand Ejlif Petersen, 8) Ungkarl Charles Lund, 9) Ungkarl Christian Krohg, Alle af Christiania. tilbage
[4] Malernes Hus: Anchers hus på Markvej, nu museum. tilbage
[5] se "Bonde-Idyl" (s. 136) i Landsbybilleder. tilbage