Jeppe Aakjær til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Vesterbrogade 13. 1. marts 1902

Et frækt Forlangende

Vesterbrogade 13 III Kjbh. B
1. Marts 1902.

Hr. Forfatter Henrik Pontoppidan!

Kan De huske, at jeg engang i Efteraaret insinuerede at De havde sagt noget om Blicher og at De svarede mig tilbage at der var jeg vist kommen ud ad en fejl Dør; De erindrede ikke at De nogensinde havde sagt nogetsomhelst√ om Blicher. Men endda vilde det ikke ud af min stædige Hjærne, og saa længe blev jeg da ogsaa ved med at grave i "Politiken", at jeg omsider fandt det; det er 14 Aar gammelt – kan altsaa konfirmeres til Paaske – staar i "Pol" for 1888, 3. Decb. i en Anmeldelse af Schandorffs: Birgittes Skæbne; en fortrinlig Artikel, som jeg ikke noksom kan anbefale Dem.

Saa godt bevarer man kun sine Indtryk i en Alder, da endnu ikke altfor meget Blæk og Bogtrykkersværte er sunket tilbunds i Hjærnen.

Og saa gaar jeg over til 2 mit egentlige Ærinde, der ligesom sidst munder ud i et frækt Forlangende.

Ser De, Hr. P., jeg har haft den forvorpne Idé at samle forsøge paa at samle de fleste skrivende Jyder om et Aarsskrift, der skulde komme til Okt. og behandle lutter jydske Motiver. Forlaget er det jydske, der jo nu er gaaet over til Gyldendal. Og nu er det jeg beder Dem saa angermodigt1, at De vil sende mig et Bidrag til Foretagendet, en lille jysk Novelle, eller hvad De selv vil; det ene De ikke maa sende mig er et – Afslag.

Da i Firserne og Halvfemserne nogle Maaneskinssjællændere og en Række Skumrings-Fynboer rottede sig sammen for at lave Halløj i Litteraturen, da saa vi Deres ensomme Hoved rage op over Spektaklet saadan som man en Midsommernat ser Maanen over Ellemosens Dampe.

3 Det er da ikke underligt, at vi Jyder nu, da vi begynder at danne Karré, først og fremmest tænker paa Dem at faa Dem til at træde ind i vore Geledder.

Vi begynder med et Aarsskrift, men Meningen er jo, at det efterhaanden skulde runde sig til et Tidsskrift, der tog sin Styrke fra alt det, der ikke er Hovedstadens, og skulde tilstræbe større Klarhed, større Jævnhed og dybere Sandhed i Litteraturen end vi kjender fra de Mænd, der i sin Tid søgte at bygge Gud Herren et "Taarn", der faldt saa ynkeligt ud, at det endte som den sunde Fornufts Daarekiste.

– – Summa Summarum: Lov mig et Bidrag til det nye Foretagende.

I Tak og Ærbødighed
Deres
Jeppe Aakjær.

 
[1] angermodig: iflg. ODS: "foræld. ell. jy.", kan betyde både angerfuld og sorgfuld. Aakjær bruger ordet i flere af sine bøger. tilbage