Tage Skou-Hansen

Afhandling: Speciale 1950, En Karakteristik af Henrik Pontoppidans kunstneriske Personlighed med Støtte i en tekstkritisk Gennemgang af de forskellige Udgaver af hans Værker, især de store Romaner.