Smæld og Smuld

(Ved K. Knutzen)

Ærlige Folk. Angaaende den hedengangne danske Bevægelse, som i disse Dage ligger paa Parade i Morgenbladet, formener d'Hrr. Secher og Borchsenius, at den politiske Reaktions Anskuelser i mange Henseender falder sammen med Politikens. "Ærlige Højrefolk nægter heller ikke dette".

Naturligvis nægter ærlige Højrefolk det ikke, alle ærlige Folks Anskuelser om den danske Bevægelse er én og den samme. Det udelukker ikke, at der er andre Højrefolk, de, der først begyndte at skambruge Nationaliteten i Partipolitikens Tjeneste, som fremdeles driver Svinepolitik med den nationale Følelse.

*

D'Hrr. Borchsenius og Secher angriber ikke Hørup som Politiker, allermindst angriber de ham personlig. De "sørgede for, at Hr. Hørup ikke kunde misforstaa, hvem og hvad i Politiken, vi nu tog Kampen op med".

Det sørgede de for ved at sige, at "Hr. Hørup paa altfor mange Punkter har tilføjet Venstrefolkets Følelser Krænkelser, der vanskeligt glemmes", at "han ofte har skadet sit Parti", "mangler Selvbeherskelse og paalideligt politisk Blik", "har begaaet skæbnesvangre Fejl" osv. osv.