Nye Bøger

Axel Lundegård: Fru Hedvigs dagbok. 181 S. (Bonnier).

Fru Hedvigs Dagbog. Avtoriseret Oversættelse fra Svensk ved Alfred Ipsen1. 192 S. (Pio).

Hr. Lundegård nyder nu som Romanforfatter samme Popularitet i Danmark som i Sverig. Hans Bøger oversættes straks til vort Modersmaal og læses overmaade stærkt.

For hans gamle Venner er dette helt snurrigt. Det er ikke farligt mange Aar siden, at han i Sverig trængtes til Side som en Umulighed og i Danmark næsten ikke kendtes. Og dog var han som Forfatter ikke mindre talentfuld den Gang end nu, og han følte akkurat samme Lyst til at gaa sine egne Veje. Hr. Lundegård var en Gang en overbevist og fanatisk Strindberg'ianer, der gærne satte sin egen Person helt i Skyggen, blot Mesterens Skikkelse kunde varmes ved det fulde Solskin. Nu er han sig selv nok.

Hans sidste Bog viser Forfatterens Lyst til at beherskes af Indfaldet, og paa Trods gennemføre det. Bogen er i en vis Forstand meget særegen, idet den handler om en Person, som allerede er død ɔ: er slaaet ihjel af Hr. Lundegård i en tidligere Bog. Man skal ikke tænke paa noget saadant som "Roccamboles2 allersidste Ord", efter at Helten havde opgivet sit sidste Suk i en tidligere Roman. Saaledes forholder det sig just ikke. Men Hr. Lundegård har indført som Hovedperson i Fru Hedvigs3 Dagbog den Fru Hedvig, der i Tannhäuser4 blev gift med Ingeniør Hall og som dør halvt forladt af ham. Vi syntes allerede at kende denne fine og elskværdige Kvinde godt fra Tannhäuser, men nu har Hr. Lundegård alligevel villet give os hele hendes Forhistorie i Form af en Dagbog, ført i de afgørende Tidspunkter af hendes Liv.

Der er et vist Koketteri i denne Hr. Lundegårds Fremgangsmaade, naar han endog paany behandler Fru Hedvigs Forhold til Hall – om end summarisk – da Tannhäuser gav os langt bedre Besked om den Ting. Dette Afsnit er da ogsaa Bogens svageste. Derimod læses de første Afsnit med den største Interesse og er fortræffeligt skrevne ud fra solide Iagttagelser af en ung Piges Væsen. Det er her, at Hr. Lundegård gør l'oeuvre d'un poète. Han fremstiller først en Kvinde lige voksen i Modenhedens Gennembrud, dernæst hendes sunde Drift, der skæbnesvangert maa jage hende i den begærede og energiske Bejlers Arme – skønt hun ikke elsker ham – endelig hendes Selvdom og Livstræthed til tredive Aar. Man finder det meget rigtigt i psykologisk Henseende, naar denne Kvinde endnu kan finde Lykken i en Mands Arme. Men Dagbogens Fru Hedvig behøvede ikke at være den samme som Godsejerfruen fra Tannhäuser. Det Hele er et fromt Bedrag.

Imidlertid, efter Almquists Ord: Hr. Lundegård har malet saaledes, som det morede ham at male.

E. B.

 
[1] Ipsen < Ibsen tilbage
[2] Roccambole: gennemgående romanfigur i en fransk spændingsserie, der blev oversat til dansk 1868-70. tilbage
[3] Hedvig < Hedevig. Rettet her og i det følgende (red.). tilbage
[4] Tannhäuser: se Edv. Brandes' anmeldelse af denne bog. tilbage