uden synderlig Interesse

Henrik Pontoppidan: "Isbjørnen". Et Portrait. Gyldendalske Boghandels Forlag. (128 Sider.)

Isbjørnen er en grønlandsk Præst, der efter at have bestaaet sin Examen uden at have synderligt Begreb om Theologi, bliver sendt op til Grønlands Ødemarker for at udbrede Christendommens Lys blandt Eskimoerne. I Omgangen med dem vækkes hans slumrende Evner, og han forsøger nu at kalde sine i lige Grad forsømte Sjæls- og Legemskræfter tillive. Sin Tid deler han mellem alvorlige Studier og legemlige Idrætter; han følger sine Omgangsfæller paa Fisketoure og Reenjagterne over Fjældene, gaaer tilsidst fuldstændig op i deres Leveviis og gifter sig endog med en af Landets Døttre. Da vaagner Længselen efter Hjemmet. Han søger og erholder et Præstekald i Moderlandet, og en skjøn Dag forlader han sine dybtsørgende Sognebørn og falder som "Isbjørnen" i Søby og Sorvads Menighed.

Det er paa denne eiendommelige Baggrund Forf. lader de følgende Begivenheder forgaae. "Isbjørnen" betragter det som sin præstelige Gjerning at agere Bussemand for hele Omegnen. Det stærkt Chargerede i hele denne Skikkelse træder her stærkt frem; Forf. har aabenbart benyttet de stærkeste Farver for at stille sit Præste-Ideal i Modsætning til de Sjælehyrder, der fremtræde paa en mere civiliseret Maade, som synes at have Forfatterens Mishag. Bag "Isbjørnen"s raa Ydre lader Forf. alle mulige ædle Egenskaber ligge skjulte, der da ogsaa hurtig vinde Sognebørnene for deres grønlandske Præst. Kun de andre Præster "forarges" og indgaae en Sammensværgelse mod ham, der har til Resultat, at Sognebørnene atter vende sig fra ham, og at "Isbjørnen" en Dag sporløst forsvinder fra sin Præstegaard, efter med Kridt at have skrevet paa Døren sin Afskedshilsen til sin utaknemmelige Hjord: "I har de Tyranner, som I fortjener."

Som ved alle lignende Tendentsskildringer med polemisk Braad (Forfatteren kalder selv sin Skildring "et Portrait") mærker Læseren snart Hensigten og mister Tilliden til Fortællingens Sandruhed. Der findes gode Enkeltheder, uden at dog Handlingen frembyder nogen synderlig Interesse.