Henrik Pontoppidan til Fredrik Vetterlund
Sendt fra Snekkersten. 22. april 1914

uden Sidestykke i europæisk Literatur

Snekkersten
22.4.14.

Højtærede Hr. Dr. Vetterlund.

For den Opmærksomhed, De har vist mig, ved at tilsende mig Deres kritiske Studie i det sidste Hefte af Nordisk Tidsskrift, beder jeg Dem modtage min ærbødige Tak. Da jeg selv er Afhandlingens Emne, er jeg netop den, der aller dårligst formår at dømme om den. Ingen Kunstner kender sig selv i andres Skildringer af ham, og navnlig gælder dette, sålænge han er – eller tror sig at være – i Udvikling. Jeg har da 2 også nogle Gange under Læsningen været ikke så lidt forbavset. Hvad De f.Eks. meddeler om "Fra Hytterne", forstår jeg ikke. Denne Bog er efter min egen Mening uden Sidestykke i Datidens europæiske Literatur, og den blev da også dengang oversat på mange fremmede Sprog, hvad den virkelig ikke skyldte sin realistiske "vederhäftighed". Herhjemme blev "Fra Hytterne" og mine andre Landsbybilleder den (i meget så ufuldkomne) Nybegyndelse til de omfattende 3 Almueskildringer, som vel nok er vor væsenligste Indsats i den nyeste Literatur, og som fra først af langt mindre havde et artistisk end et agitatorisk Formål. (Skjoldborg, Åkjær etc.)

Når De i Slutningen af Deres Afhandling fremstiller Jakob Knudsen og mig som en Slags literære Tvillingbrødre, synes det mig også misvisende. At vi af År er nogenlunde jævnaldrende, er vistnok rigtigt; men jeg havde været Forfatter i en halv Menneskealder og udgivet de fleste af mine Bøger, før Knudsen begyndte. 4 Han og så mange af de yngre har sået i en Ager, der var oppløjet af Forgængerne.

Men disse Indvendinger er løbet mig fra Pennen halvt mod min Vilje. Jeg havde i Virkeligheden kun til Hensigt at takke Dem for den Interesse og Velvilje, De har vist min Virksomhed, hvis Mangler og Ufuldkommenheder jeg ingenlunde selv er blind for.

Med Højagtelse
Henrik Pontoppidan.

 
[1] 1918: brev af 19.10. i Tilg. 306. tilbage
[2] avissyndikat: Det drejede sig om et samarbejde mellem Aftonbladet, Morgenbladet i Kristiania, Nationaltidende, Göteborgs Morgenpost og det finske Huvudstadsbladet. tilbage