Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 17. juli 1928

Kunstnerens Pligt til at vove Trøjen


17de Juli 281.
Holmegårdsvej 2.
pr. Charlottenlund.

Kære Henri Nathansen!

Tænk Dem til min Forfærdelse, da jeg i Dag åbner Avisen og ser Deres Portræt med Fødselsdagshilsner og Hyldest fra Venner og Beundrere! Pressen plejer ellers ikke at glemme mig, når en Jubilar skal fejres; men i dette Tilfælde, hvor jeg – undtagelsesvis – vilde have været taknemlig for en Henvendelse, har man hverken fra den ene eller den anden Side haft Bud efter mig. Derfor kommer nu min Lykønskning og min Tak beklageligvis post festum 2 og privat. Det er så meget mere ærgerligt for mig som jeg for mere end en Måned siden skrev Fødselsdagen op for at være sikker på at huske den. Men nok om det, – jeg hilser med Fryderåb både Digteren og Kritikeren2, skønt den sidstes skarpe Våben har taget Skalpen af et Par af mine Venner3. De er nu omtrent den eneste herhjemme, for hvem Skribentvirksomheden er en Mission, Kunstnerevnen et Adelskab, der forpligter til at vove Trøjen. Derfor har vi Dem så hårdt behov; og vi er mange – flere end De vistnok veed – der glæder sig over at se Dem vokse i Magt og Myndighed på et Tidspunkt, da så mange af Deres Jævnaldrende allerede har mistet 3 begge Dele. "Manchen Naturen hatten einen späten Frühling und sollen einen langen Herbst haben"4. De Ord gælder også for Dem.

Jeg formoder, De tilbringer Dagen i Deres Hus i Mørdrup. Dertil går i hvert Fald alle mine Tanker og mine mange gode Ønsker, mens jeg sidder her alene og inderlig savner Dem. Jeg mindes Fortiden, vore lange Samtaler, de mange gode Timer, vi tilbragte i hinandens Selskab, da vi endnu ejede Ungdommens flux de bouche5. Ak ja, det var den Gang, kære Nathansen, og de År kommer aldrig igen.

Deres
taknemlige og hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Henri Nathansens 60 års fødselsdag. tilbage
[2] Kritikeren: Efter sin tilbagekomst i 1926 til offentligheden anmeldte HN i hvor tit og hvad? tilbage
[3] Venner: Bl.a. anmeldte Nathansen Karin Michaëlis’ bog Perlerne i en dobbeltkronik i Politiken 27.-28.11.1927: "Omkring Karin Michaëlis og Feminismen i vor Literatur”. tilbage
[4] Manchen Naturen ...: Nietzsche-citat fra Nachlass sept.-okt.1879 46[3] under overskriften "Kurzer Sommer". I sin helhed lyder notatet:

Manchen Naturen ist nur ein Augenblick Sommerzeit beschieden: sie hatten einen späten Frühling und sollen einen langen Herbst haben.

Pontoppidan hentyder på denne måde muligvis til det forhold at Nathansen var 31 år før han debuterede, og at han – ikke kun litterært – var inaktiv fra sit 53.-58. år. Pontoppidan kendte Nietzsche-stedet fra Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwertung aller Werte, hvori Peter Gast, som Pontoppidan nævner i Familjeliv, under medvirken af Nietzsches søster efter hans død havde foretaget en sammenstikning af citater fra Nietsches efterladte notater og dagbøger. tilbage
[5] flux de bouche: (fr) snakketøj. HP var dog 48 år da han indledte bekendtskabet med den 37-årige Nathansen. tilbage