Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Hillerød. 12. august 1903

Das gelobte Land


12d Avg. 1903.
Hillerød.1

Kære Frue!

Jeg takker Dem for de tilsendte Aftryk, af hvilke jeg har fået det bedste Indtryk af den Omhu og Forståelse, hvormed mine Fortællinger er gengivne. Kun kan jeg ikke lade være med at sige, at jeg har savnet "Rødhættes" Undertitel – "Et Portræt" – der angiver det Synspunkt, hvorfra Beretningen skal ses2. Og må jeg så med det samme (da jeg netop husker det) sætte en lille Streg ved den Passus i Slutningen af "Der königliche Gast"3: "Die Schlange war dagewesen mit ihrer Verheissung einer fernen, fremden Herrlichkeit." Der står i Originalen disse Ord, der giver en langt videre Forklaring: "med sin Forjættelse om det fjernes og fremmedes Herlighed."

Hvad "Lykke-Per" angår, så har jeg jo et Par Tilbud fra tyske Forlæggere; men 2 før Bogen foreligger helt færdig på dansk, tager jeg ingen Bestemmelse; men jeg skal nok huske, at De har Lyst til at oversætte den, og jeg håber, vi skal kunne træffe en Overenskomst, når Tid kommer. Det bliver jo et stort Arbejde på over 1000 Sider. – Har De ikke Lyst til ved Lejlighed at binde an med min anden store Roman "Det forjættede Land"? Den blev, så vidt jeg veed, i sin Tid offenliggjort i et Berliner-Blad4 (jeg husker ikke Navnet; men jeg tror, det var Præsten og Politikeren Naumann's Blad5). Oversætteren var den tyske Forfatter Erich Schlaikjer; men han har ingen yderligere Ret til at anvende den, – og forresten kunde der måske træffes et Arrangement med ham på den måde, at hans Oversættelse blev lagt til Grund for en ny, hvilken dog måtte foretages efter Bogens (om kort Tid udkommende) 4d Udgave. Bogen er på 5-600 tættrykte Sider; men den er bleven meget læst ikke alene herhjemme men også f. Eks. i England, hvor den er udkommen i 2 Udgaver, den ene ovenikøbet 3 illustreret Pragtudgave√ med originale engelske Illustrationer (Forlag: J.M. Dent, London).

Jeg håber, De vil få "Neue freie Presse" til enten at optage eller afgive "Livets Kilde", – det skal interessere mig at høre nærmere derom.

Modtag en venlig Hilsen fra

Deres ærbødigst forb.
H. Pontoppidan.

 
[1] med kuvert adresseret til: "Frau M. Mann geb. Scheven / Altona-Othmarschen / Spatzenhaus / (Tyskland)"; poststemplet "Frederiksborg 12.8.03 8-10 E" og "Altona 13.8.03". tilbage
[2] udkom i slutn. af 1903 på Schlesische Verlags-Anstalt, Breslau, i Mathilde Manns autoriserede tyske oversættelse under titlen Rotkäppchen med undertitel "Novelle". tilbage
[3] Der königliche Gast ses ikke at være udkommet på tysk. tilbage
[4] Berliner-Blad: Die Zeit. Organ für nationalen Sozialismus auf christlicher Grundlage bragte Emanuel. Ein Zeitbild (efter Muld) og Das gelobte Land. Ein Zeitbild (efter Det forjættede Land) som føljeton i 1897. Bladet udkom kun 1896-97. tilbage
[5] Naumann: Friedrich Naumann (1860-1919), evangelisk teolog og liberal politiker. tilbage