Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Fredensborg. 22. januar 1895

det konfektagtige, som er vor nyere Literaturs Jammerskade

Fredensborg.
d. 22d Jan 95.

Kære Ven!

Tak for dit Brev1 og venlig Nyårshilsen, hvilken her – om end lidt sent – gengældes. Vær så god at bringe også din Hustru min ærbødige Lykønskning2. Jeg har været lidt på Farten (på Familiebesøg) og er først for få Dage siden kommen tilbage hertil.

Det glæder mig, at du har haft lidt Fornøjelse af "Den gamle Adam". Den synes i det hele at have fundet en gunstig Modtagelse. Mig er dog "Nattevagt" langt kærere. Der er i "Den gamle Adam" noget af det konfektagtige, som er vor nyere Literaturs Jammerskade. Det må 2 tjene til min Undskyldning, at flere af Partierne er skrevne for adskillige År siden.

For Resten har jeg noget bestemt på Hjærtet denne Gang. Var det ikke muligt, du kunde puffe Bonnier op til at foranstalte en svensk Oversættelse af de tre små Landevejs-Romaner: "Den gamle Adam", "Vildt" og "Minder"? Dersom du lod et Par fordelagtige Ord falde til ham om disse tre små Bøger, var han måske at formå til at forlægge dem, og en Oversætter måtte der vel altid kunde findes f.Ex den meget oversættende Lundquist3. Jeg har Grund til at tro, at dit Ord har besynderlig Vægt hos Bonnier, og det vilde være mig meget om at gøre at få et Arrangement i Stand for Honorarets Skyld. Jeg er i denne 3 Tid så at sige blottet for Penge, og et Par Hundrede Kroner måtte man vel dog kunne få bjærget sig for sådanne tre Fortællinger. (Jeg mener om dem, at de når de blev trykte tilstrækkeligt småt, måtte de kunne rummes i ét Bind.). Men forøvrig skal jeg være meget beskeden i mine Fordringer.

Nu gør du mig nok denne Vennetjeneste. Dog, dersom du nødig for dit eget Forlæggerforholds Skyld vil anbefale Bonnier en et i pekuniær Henseende tvivlsomt Foretagende, så gør det ikke. Så klarer jeg mig vel nok foruden.4

Lev nu vel, og endnu en Gang de bedste Ønsker for dig og din Hustru i dette nye År. Gid vi begge to måtte skrive en rigtig god Bog – og så træffes en Gang inden Året er omme. – Min Hustru sender mange Hilsner. Din Ven

H. Pontoppidan.

 
[1] dit Brev: af 23.12.1894 fra Stockholm. De havde i det forløbne år ikke set hinanden. tilbage
[2] Lykønskning: vel med det nye år. tilbage
[3] Lundquist: Ernst Lundquist havde for Bonnier oversat HPs Från Landsbygden (Landsbybilleder) i 1885. tilbage
[4] Der kom ikke noget ud af denne plan. Se HPs flg. brev af 15.2.1895. tilbage