Henrik Pontoppidan til A.C. Larsen
Sendt fra Pileallé 7D. 1. april 1889

mulig er det lutter Genialitet


[Mandag] 1/4 89.
Brevadresse: Pileallé 7. D.
Fredriksberg I

Kjære Hr. Larsen!

For nogle Måneder siden havde jeg Besøg af en Hr. cand. phil E. Larsen, der efter sit Sigende var henvist til mig af Dem. Han vilde blandt andet oplæse nogle Digte for mig; men Digtene var, efter mit Skjøn, slette, og da jeg sagde ham det, meddelte han, at det også mindre var som Digter end som Skuespiller, han ventede at skabe sig en Fremtid. Da han på Stedet vilde overbevise mig om sine Evner i denne 2 Retning, bad jeg dog om Henstand til en anden Gang, og da jeg kort efter rejste til Jylland, har jeg ikke set ham siden.

Nu ved min Tilbagekomst finder jeg et Brev fra ham fra Tyskland, hvori han beder mig om en Tjeneste, som jeg med mit ovenanførte ringe Kjendskab til ham ikke godt kan gjøre ham uden at pålægge mig et for stort Ansvar overfor en Tredjemand. Sagen er i sig selv ikke betydelig men synes for ham at have stort Værd. Derfor vil jeg gjærne være ham til Tjeneste, samtidig med at det netop gjør mig betænkelig.

De vil derfor forhåbentlig ikke forundre Dem over, at jeg nu henvender 3 mig til Dem for at bede Dem med et Par Ord at oplyse mig om, hvem, hvad og hvorledes denne Mand er, om man i nogen Retning tør anbefale ham, og navnlig om han skulde lide af nogen Art intellektuel eller moralsk Gebræklighed – hvad jeg, ærlig talt, efter hans Væsen strax havde ham en Smule mistænkt for.

Men mulig er det lutter Genialitet.

Med de venligste Hilsner

Deres
Henrik Pontoppidan.