Henrik Pontoppidan til Hans Koch
Sendt fra Snekkersten. 12. februar 1914

Forfængelighed og Selvovervurdering

Snekkersten.
12.2.14

Hr. Pastor H. Koch.
København.

På Grund af, at jeg i den sidste Tid har måttet besvare så mange Breve og desuden har været på Rejse, nåer jeg først idag at kvittere for Modtagelsen af Deres Brev og Artikel. Når De forsikrer mig, at Deres Artikel ikke er skreven af nogen slet Bevæggrund, så tror jeg Dem naturligvis; men uden denne Forsikring 2 vilde jeg have kaldt det ganske løgnagtigt, når De begynder Deres Artikel med at sige, at jeg "i en Menneskealder har karikeret og hudflettet den danske Præstestand". Jeg vurderer i det hele og store ikke Nutidsslægten særdeles højt, heller ikke Præsterne; alligevel vil De ikke mellem mine mange – måske et halvt Hundrede – Præsteskikkelser finde en eneste lav eller ond eller lurvet Person, endsige et Vrængebillede som det, Deres egen Embedsbroder Chr. Richardt i "Deklarationen"1 har udleveret til det allerbilligste Grin. Den eneste, mig 3 bevidste, Undtagelse er en sølle Kapellan i "Isbjørnen", en af mine tidligste og ungdommeligste Bøger. Det er også ganske usandt, at jeg aldrig har skildret en Præst med virkelig Sympati for det, der netop udgør Præsten i ham. Jeg kunde nævne flere Skikkelser, som De efter min Mening godt kunde være tjent med at have stået Model til, og når De særlig nævner et af mine sidste Præstebilleder, Mads Vestrup, som Eksempel på en af mine Karikaturtegninger2, så røber De dermed kun en utilgivelig Mangel på Forståelse.

Men De har altså skrevet i god Tro. Og Deres Påstand bliver mig da 4 et nyt Bevis på, i hvor høj Grad Forfængelighed og Selvovervurdering3 er blevne de protestantiske Præsters Skødesynd.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan.4

 
[1] Deklarationen: studenterkomedie, i bogform 1869. tilbage
[2] Karikaturtegninger: I sin artikel i "Plovfuren" havde HK i en parentes bemærket:

(Det er i den Henseende ikke uden Interesse, at "Torben og Jytte" bragte et Præstebillede, som syntes i enhver Henseende ringere end noget tidligere)

tilbage
[3] jf. i Kirken og dens Mænd. tilbage
[4] Brevet har med alvorlige afskrivningsfejl været trykt i Henrik Pontoppidans breve. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage