Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 26. oktober 1930

læser til Stadighed "Tidehverv"


26 Oktb. 30
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Niels Jeppesen!

Når De√ mener1, at det vil kunne bane Vej for en ny Udgave af Deres store Dobbelt-Roman2, dersom jeg skrev et indledende Ord til den, så gør jeg det naturligvis gerne. Det vilde være mig en Glæde, om jeg kunde bidrage til, at den Bog vandt en større Udbredelse. Men unægtelig tvivler jeg lidt om, at en sådan Fortale vilde betyde noget for et Forlags Bestemmelser; og jeg har i den Henseende høstet triste√ Erfaringer. Det var mig f.Eks. i sin Tid magtpåliggende at interessere Gyldendal for en ét- eller to Binds Udgave af Schandorffs bedste små Fortællinger, og for at støtte min Henstilling til Forlaget tilbød jeg at skrive Fortalen til Bogen. Men det blev uden Resultat, og jeg havde dog den Gang en hel Del mere 2 Avtoritet (særlig hos Gyldendal) end jeg har nu. Men jeg vil ikke modarbejde Deres Forhåbninger, vil tværtimod dele dem indtil videre.

Også jeg læser til Stadighed (og med Interesse) Barthianernes Organ "Tidehverv". Jeg har også godt set den Notits3, hvortil De i Deres Brev hentyder; men hvorfra Citatet er hentet, kan jeg ikke oplyse noget om. Det må vel være fra en eller anden Avisartikel af mig.

Jeg har intet nyt at meddele. Jeg har i disse Dage læst et ganske interessant Memoireværk4: "I dansk og ægyptisk Statstjeneste" af Just Johan Holten5. Ham selv har jeg aldrig truffet, derimod kendte jeg en Del af hans nærmeste Familje.

Vær nu venlig hilset!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] NJs brev med opfordring til at skrive et forord kendes ikke. tilbage
[2] Dobbelt-Roman: NJs plan var at de to romaner Den som sejrer – (1908) og Under Byrden (1910) skulle genoptrykkes som én samlet bog. tilbage
[3] Notits: Tage Schack i Tidehverv, nr. 8, okt. 1930:

[jeg minder] Ledelsen om de Ord af Pontoppidan, som den ikke synes at kende, at "Sandheden er liflig, selv i en rødhåret Svenskers Mund."

Passagen må være en forvanskning af Jørgen Hallagers ord i Nattevagt (1922, s.136):

Det gør dog godt en Gang at høre Sandhedens Røst, selv om den kommer fra en rødblisset Svensker.

(Skjerbæks note). tilbage
[4] Memoireværk: udg. 1923 ved Carl Dumreicher. tilbage
[5] Just Johan Holten: 1831-1916, dansk diplomat, en yngre bror til pastor Holten i Thorning præstegård, hvor Pontoppidan som barn tilbragte nogle sommerferier. tilbage