Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Skovly pr. Brænderup. 18. august 1925

ny Roman på 400 Sider


18.8.25.
"Skovly"
pr. Brænderup1.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Det er snart længe, siden jeg har korresponderet med Forlaget, og Grunden er den simple, at jeg for mit Vedkommende ikke har haft noget at skrive om. Det var min Hensigt at samle sammen til en to-tre Bind, nyt og gammelt, som kunde supplere, hvad der hidtil er fremkommet af mine Ting i folkelige Udgaver. Af forskellige Grunde har jeg nu opgivet den Plan, og det er min Hensigt at gøre det ene af de påtænkte Bind, en ny Roman 2 på henved 400 Sider, færdig til Udgivelse i det kommende År. Det er i den Anledning, jeg påny giver et Livstegn fra mig, først for at spørge, om Forlaget overhovedet vil indlade sig med Bogen, dernæst for i så Tilfælde at foreslå en noget ændret Form for Honorarudbetalingen, nemlig af Hensyn til Skatten. Når en Forfatter udgiver en Bog, som måske er Resultatet af flere Års Arbejde, bliver Honoraret beskattet som et enkelt Års Indkomst, selv om han i Arbejdstiden har modtaget Forskud, idet disse på Grund af Renten betragtes som Lån. Dette er en åbenlys Uretfærdighed, som den stærkt stigende Skatteskala gør dobbelt følelig. 3 Mit Forslag går derfor ud på, at det formodede Honorar for den ovenfor tilbudte Roman udbetales mig i to Portioner, den ene Halvpart i År, den anden i det kommende År ved Bogens Udsendelse og med Fradrag af Forlagets Rentetab ved den forlods Udbetaling af første Halvpart. Som Sikkerhed kan jeg deponere Børspapirer til et tilsvarende Beløb. Min Beregning er, at den nævnte Roman skulde kunne indbringe mig c 7000 Kr. Jeg veed ikke, om dette er for sangvinsk. Tiderne er jo dårlige. Men for to Års Arbejde er det dog ingen stor Sum. En halvt udlært Skomagerdrengs Årsløn er større.

Undskyld nu denne lange Skrivelse om noget, der måske kan synes en 4 Bagatel, men som dog for mig kan komme til at betyde en Besparelse på adskillige Hundrede Kroner.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] nuværende Rugårdsvej 195, Skovshøjrup, 5464 Brenderup, Fyn. tilbage