Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Svendborg. 8. november 1917

to nye Bøger tiltorvs


8.11.17.
f.T. Svendborg.
Wandalls Hotel.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Til dette Års Julemarked har jeg ikke nået at få nogen ny Bog i Stand. Til Gengæld venter jeg i Løbet af det kommende År at kunne bringe to tiltorvs, nemlig en større Fortælling1 på 2-300 Sider og en mindre Bog2, hvis Art jeg ikke har let ved at karakterisere. Den har i hvert Fald et polemisk Indhold af almen Interesse.

Fortællingen, som jeg gerne vil have ud først, kan blive færdig til Foråret. Men nu er mit Spørgsmål til Dem, 2 om jeg kan gøre Regning på, at Forlaget som i tidligere Tid vil sikre mig Arbejdsfred ved et Forskud. Jeg har så meget mere Trang til et sådant for Øjeblikket, som min yngste Søn skal udrustes til en lang Rejse, der går til Brasilien, hvor han har fået Ansættelse. Om alt går, som det ventes, skal han rejse i de første Dage af December.

Jeg behøver et Tilskud i det indeværende og kommende År af ialt 4000 Kr. Men med min nuværende Læsekres tør jeg vel gøre Regning på, at Honoraret for de c. 25 Ark, som de to nævnte Bøger vil udgøre, skal 3 kunne dække dette Beløb, så min Status ved Årets Udløb ikke forværres.

Dersom De nu mener at kunne gå ind på dette Forslag, vilde jeg gerne bede om at få Summen udbetalt i fire Terminer, d. 15de Novb, d. 2den Januar, d. 1ste April og d. 1ste Juli. Tidligere har jeg jo haft en større Kassekredit i Privatbanken, garanteret af Forlaget; men den Regning har jeg afgjort i År, og Kautionen er√ annuleret.

Må jeg til Slut bringe Dem min Tak for de Bogsendinger, Forlaget har glædet mig med, således Skjoldborgs nye Bog, jeg3 lige er kommen ind ad Døren.

De venligste Hilsner.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Fortælling: antagelig Et Kærlighedseventyr, der udkom 16.10.1918. tilbage
[2] Bog: antagelig En Vinterrejse der først udkom 13.11.1920. tilbage
[3] jeg: læs: der tilbage