Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
25. januar 1938

Ønsket om et godt Resultat

25-1-38.

Forfatteren
Hr. H.P.E.Hansen.

Hr. Pontoppidan anmoder mig om at meddele Dem, at han for Tiden ikke er i Stand til at gå nærmere ind på Indholdet af Deres Brev1. Han kan kun udtrykke Ønsket om, at det må lykkes Dem at få et godt Resultat ud af Deres mange Overvejelser og Planer.

Ærbødigst
N. Thomsen.2

 
[1] Brev: Hansen skrev 21.1.1938: "[…] vedlægger et Udkast [dateret 14.12.1937] til en Tegningsindbydelse til Tegning af Aktier til Start af eget Forlag, – finder De det uklogt, vil jeg forsøge en sidste Kamp for at faa en baandlagt Kapital fri […] flytter [23.4.1938 fra Ejgaardsvej 12 st] til Johannevej 8 B […] savner Følelsen af Deltagelse i Brevene gennem de mange Kampår […] fylder 50 i næste Maaned […]." tilbage
[2] dattersønnen Nils. tilbage