Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 5. august 1937

jeg har ikke glemt Dem


5.8.37.
Holmegårdsvej 2.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Når man på en Gang får et Par hundrede Breve, Telegrammer og andre Henvendelser at svare på og takke for, kan man ikke sende en personlig Hilsen til hver enkelt. Det er i sådanne Tilfælde en tilladelig Nødhjælp at svare med en Fællesnote. Det overrasker mig, at De kan have følt Dem stødt deraf1. Derimod forstår jeg godt, at De i det hele er utilfreds med min Form for Korrespondance, og det havde vel egenlig været naturligst derfor√ at afbryde den helt. Men jeg har en god Undskyldning i mit svage Syn, der skal og må skånes, ligesom min stadig voksende Tunghørhed gør det ganske nødvendigt for mig at indskrænke min Omgang til mine Allernærmeste. Hvad der i Anledning af min Fødselsdag har stået i nogle Blade om min blomstrende Sundhedstilstand skal De ikke tro på. Jeg lever i Virkeligheden uafbrudt under Politiopsyn af min Læge.

Lad nu disse Linjer tjene Dem til Forklaring 2 en Gang for alle. Forsøg at forstå, at jeg ikke har glemt Dem, fordi jeg er tavs, og at jeg stadig føler med Dem i Deres sejge Kamp for at erobre en forstående Læsekreds. Det er mit Håb, at det tilsidst også nok skal lykkes Dem2.

Deres forbundne
H. Pontoppidan.

For Deres Tilbud om at sende mig "Fyens Venstreblad" med Deres Hilsen til mig takker jeg Dem oprigtigt.

 
[1] Hansen skrev 4.8.1937: "Jeg modtog med lidt Undren Deres "officielle" Tak for min lille Hilsen. Jeg havde haabet at faa lidt personlig Nyt – i Stedet for den ligegyldige Tak – sligt er jo saa forbandet intetsigende, baade Hilsen og Genhilsen ved slige Lejligheder. / Ser af Datoen paa Deres sidste Brev, at jeg faktisk intet har hørt fra Dem siden Marts – ved fra Bladene v. Fødselsdagen, at De har det godt og er i fuld Vigør. Min lille Hilsen til Dem stod i Fyns Venstreblad [24.7.1937] […] har hørt fra Niels Jeppesen, at De ofte sad paa en Bænk paa Ordrup Kirkegaard, kunde tænke mig at opsøge Dem der og faa en Passiar om de svundne "Brevaar" […]." tilbage
[2] Hansen svarede 5.8.1937: "Det gør mig ondt, at De har opfattet min lille Henvendelse for bogstaveligt. Jeg vilde blot – hellere end en formel Tak – have haft to Ord om Dem selv. Jeg er ganske forbløffet over, De har holdt til alle disse Henvendelser med en venlig personlig Tak, som De aabenbart har gjort. Det gør mig derfor ogsaa trist, at Bladene som sædvanlig ikke siger Sandheden, thi jeg havde virkelig glædet mig over, at Deres Helbred syntes styrket […] er taknemlig over Deres trofaste Interesse for mig – Tak for den dybe Forstaaelse, De har vist mig […] Vedl. min lille Hilsen til Dem. Et Essay, der danner Skelettet til en lille Bog om Dem, fik jeg ikke i noget københavnsk Blad. Maaske vil dens Standpunkter interessere Dem, selv om De maaske vil undres over nogle af dem – og dog maaske ikke staa helt fremmed overfor mine Standpunkter […]." tilbage