Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
14. april 1931

Tvivlens Digter

14' April 31.1

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Nu ligger jeg her på 7de Uge, og endnu er jeg ikke i Stand til at skrive et rigtigt Brev. Det tvungne Rygleje, som jeg i al den Tid har måttet indtage, gør mig både Skrivning og Læsning yderst besværlig, da jeg helst skal ligge udstrakt som på et Strygebræt. Men nu skal jeg dog ikke længer lade Deres sidste venlige Breve ubesvarede, ligesom jeg må sige Dem Tak for Artiklerne2 i "Vejle Amts Folkeblad". Jeg er jo selv den mindst kvalificerede Dommer over min Produktion eller andres Opfattelse af den; men jeg mener dog at have al Grund til Tilfredshed med Artiklerne. Deres Redegørelse 2 for Indholdet af mine tre store Romaner, kan jeg i det hele og store ganske sanktionere, og når De straks i Indledningen karakteriserer mig som Tvivlens Digter, må jeg bekende, at man næppe kan komme mit eget Synspunkt nærmere, når blot Tvivl ikke forstås som noget negativt og ufrugtbart men som en med√ Tro og Håb jævnbyrdig åndelig Kraft, – og det har De jo også gjort, og allermest for denne Forståelse er jeg Dem taknemlig.

Iøvrigt blot dette: jeg har altid undret mig lidt over, at mine store Arbejder i Reglen herhjemme stiller mine mindre Arbejder helt i Skygge. Det synes mig uretfærdigt, og i Udlandet er det ikke Tilfældet. Dèr ser jeg ofte Bøger som "Fra Hytterne", "Borgmester Hoeck og Hustru" og "Den kongelige Gæst" fremhævet som de kunstnerisk mest fuldendte. Men 3 naturligvis – de store Romaner er med alle deres Ufuldkommenheder vægtigere og rigere.

Efter Modtagelsen af Deres sidste Brev med Meddelelsen om Bruddet mellem Dem og "Vejle Amts Folkeblad" har jeg påny med Opmærksomhed gennemlæst Deres Artikel3 om Anker Larsens sidste Bog; og jeg må sige, at jeg står ganske uforstående overfor den hele Sag. Jeg kan ikke i Artiklen finde en eneste plausibel Grund til Beskyldningen for et Tillidsbrud, og jeg beklager, at det er kommet til en Skilsmisse. "Vejle Amts Folkeblad" er et af vore bedste og største Provinsblade, og jeg har haft en Fornemmelse af, at De har√ følt Dem ganske anderledes hjemme dèr end f.Eks. i "Berlingske Tidende"4. I hvert Fald har De skrevet nogle af Deres allerbedste Artikler i det Blad, og det forbavser mig højlig, at man 4 altså ikke har påskønnet et sådant Medarbejderskab bedre.

Ja, nu vil Kræfterne ikke slå til mere, og jeg må standse. Jeg slutter med de venligste Hilsner5.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] skrevet med blyant. tilbage
[2] Artiklerne: fire artikler trykt 30.3., 31.3, 7.4. og 8.4.1931. Hansen skrev 10.4.1931 at artikelserien egentlig skulle afsluttes med en epilog, men det blev ikke til noget p.gr. af hans brud med avisen. Hansen planlagde at medtage epilogen når essayet udkom i bogform. Denne bogudgave blev vistnok ikke til noget. tilbage
[3] Artikel: trykt 8.4.1931. – Hansen skrev 10.4.1931 at artiklen havde foranlediget et brud med bladet. tilbage
[4] Hansen skrev 31.3.1931: "[…] er kommet i Modsætningsforhold til Berlingske Tidende (Helge Rode - Henning Kehler) […]" tilbage
[5] < en venligste Hilsner tilbage