Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 15. januar 1931

Georg Brandes en Tryllekunstner


15 Jan 31.
Holmegårdsvej 2
Charlottenlund.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Det er snart længe, siden jeg har set Deres Navn under en Artikel i "Berl Tid". Er der måske kommet en Kurre på Tråden mellem Dem og Bladet? I så Fald er Forklaringen måske den, at Deres kritiske Artikler ikke altid er let tilgængelige, ikke fordi de er tågede eller dunkle, men der savnes undertiden de Ord, der levendegør. Georg Brandes har i den Henseende forvænt os herhjemme. Han formåede at gengive Indholdet selv√ af en tarvelig Bog, så den blev interessant for Læseren. Han var i det Punkt en Tryllekunstner, der stadig påny forbavsede. Med få Linjer kunde han genfortælle en stor Roman og gøre den så levende for En, som om 2 man selv havde læst den1 . Denne kritiske Kunst har De for Deres Vedkommende tilsyneladende ingen Anlæg for, og det skal i og for sig ikke være nogen Anke. Men til journalistisk Brug er en sådan anskueliggørende Evne i hvert Fald af stor Værdi, ja kan i Virkeligheden ikke undværes. Jeg tænker her f.Eks. på Deres Kronik "Et Kosak-Epos" i Fyns Venstreblad, som De så venligt sendte mig. De er jo meget betaget af Michail Scholochows Roman2; men den, der (som jeg) ikke kender det mindste til Bogen, får trods Deres mange stærke Ord ingen Indtryk af, hvad den egenlig indeholder og hvordan de Mennesker vel kan være, som her skildres. Deres Forsikring om Bogens Genialitet bliver da et slet og ret Postulat for os. Vi har ikke oplevet den. Vor Nysgerrighed men ikke vor Interesse er bleven vakt. – Iøvrigt nødes jeg til at indrømme, at jeg√ finder Artiklen på andre Områder meget velskreven, heftig og bidsk. Kun 3 er den altså efter min Mening ikke god at få Forstand af, og dette kræves med Rette af Journalistik.

Ja, dette er omtrent, hvad jeg har tænkt mig, at man i "Berl. Tid" også har ment, og at det derfor er gået i Stå med Deres Arbejde til Bladet. Men måske er Grunden en hel anden; eller der er slet ingen anden Grund end Mangel på Plads.

Nu blot disse knarvorne Linjer i Dag, og så en venlig Hilsen med Tak for Deres Breve3.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Jf. portrættet af Dr. Nathan i Lykke-Per. tilbage
[2] Roman: den russiske roman fra 1928 blev først oversat til dansk i 1932 under titlen Stille flyder Don, så Hansen må have benyttet den tyske version Der stille Don, 1929. tilbage
[3] Hansen skrev 6.1.1931: "[…] læste en Mængde Randbemærkninger til Deres Randbemærkninger [i Flensborg Avis] og maatte smile! Man forstaar aabenbart ikke, at den der tugter – elsker. Og at De har Ret. Og at De hænger ved Kristendommen paa en næsten gammeltestamentlig Maade. Jeg vover at sige, at De er mere Kristen, end De nogensinde offentlig har vedkendt Dem at være. Deres Sympati er inderst inde ved Hanstedtypen. Maaske med Rette. Men i vore Dage er Hanstedtypen en anden. Maaske ikke mindre sympatisk, men mindre kirkelig religiøst. Han er dog mere Barthianer end Freudianer." tilbage