Henrik Pontoppidan til Axel Garde
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 6. januar 1922

Noveller og Skitser


 
6.1.22.
Overgaden n. Vandet 15
C.

Kære Hr. Axel Garde!

Allerførst min Nytårslykønskning og min Tak for de mange smukke Bøger, Forlaget har betænkt mig med i det forløbne Efterår. De digreste af dem var jo norske, og – så nødig jeg indrømmer det – var de vel også nok de vægtigste. Mellem de danske var der dog så smukke Bøger som Fr. Poulsens1 og Fru Michaëlis'2. Iøvrigt har jeg endnu langt fra læst dem alle.

Hvad nu mine egne "udvalgte" angår, så må der åbenbart igen have været Misforståelser på Spil. Af Deres Brev til mig af 2d Septb forstod jeg, at Forlaget straks vilde sætte dem i Arbejde. 2 Om det nye Oplag af "De Dødes Rige" stod der udtrykkelig, at skønt det tidligere endnu ikke var ganske udsolgt, vilde De straks gå i Gang med Sætningen. Jeg nævner ikke Sagen, fordi jeg føler Udskydningensættelsen som en Skuffelse; jeg vil blot gerne have Klarhed over, hvorledes Landet ligger. Af Honoraret for "Noveller og Skitser" fik jeg et Forskud på 4000 Kr, og da jeg mente, at Bogen skulde udkomme i Løbet af Efteraaret, traf jeg den Aftale med Dem, at Resthonoraret skulde udbetales mig nu i Januar. Herpå har jeg unægtelig gjort Regning, og jeg vil forhåbenlig kunne opnå hos Dem, at en Part af den beregnede Sum bliver indsat på min Sparekassekonto i Landmandsbanken 3 (Nr. 87810), måske endogså den hele. I ovennævnte Brev tilbyder De nemlig elskværdig at udbetale mig√ Honoraret "når det passer mig".

Jeg har ligget syg en Del af Efteråret men er nu på Benene. Skulde en Konference være nødvendig i Anledning af Novellerne, kan jeg altså godt komme hen i Klareboderne.

De venligste Hilsner

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Fr. Poulsens: kan være Rejser og Rids (1920), men der er flere muligheder. tilbage
[2] Fru Michaëlis': Karin Michaëlis: Lille unge Kone, Gyldendal 1921. tilbage