Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Jernbanehotellet. 12. december 1885

den lange Ventetid

Jernbanehotellet1.
Lørdag
[12.12.18852]

[tilføjet af MG:] Dcbr. 85
aftalt med Pontoppidan d. 9 Oktober 1884, at de afleverede 34 skrevne Sider (regnet f. 33) repræsenterer 230 Kr. (hvoraf de 200 er udbetalte, foruden 100 til Rejsegodtgjørelse). Desuden skal han levere inden Jul 20 skrevne Sider Djursland (til Honorar 140 Kr.)

Kjære Galschiøt!

For at De ikke skal blive altfor utålmodig – og De har ved Gud Grund dertil – sender jeg Dem hermed de første Blade af det så længe ventede og lovede Manuskrpt. Som det nemlig ofte går, når man efter nogen Tids Fravær atter får en af sine Ting i Hænde, har jeg også denne Gang ved fornyet Gjennemlæsning af mit Manuskript savnet flere Punkter, der ikke godt turde udelades, og som vil tvinge mig til at omskrive et Blad hist og her. Skjønt det ikke er nogen stor Omstændighed, kan jeg dog ikke sende Dem Resten før Mandag eller Tirsdag – dels fordi jeg ikke kan tåle at skrive mere end en Times Tid om Dagen, dels – og i Særdeleshed – fordi jeg må tage hjem i Dag. Til den angivne Tid skal De3 altså få Resten, der er – eller vil blive – c. 23 Sider. Det hele vil altså udgjøre c. 35, og jeg håber, at Artiklens Fortrinlighed (hm!) skal bøde på og undskylde den lange Ventetid.

Med venlig Hilsen

Deres hengv.
Henrik Pontoppidan

[tilføjet af MG:] Jeg skal have 43 Sider skreven Text
vend
2 19 Juni 1885 blev Resultatet af Underhandlingen, at Pontoppidan holdt paa at faa efter 80 Kr. Arket af Livsbilleder deri iberegnet de 100 Kr. Rejsegodtgjørelse –
Arket i "Danmark" er = 42,800 Bogst.
Arket i Landsbybilleder er = 17,600 Bogst.
altsaa 2½ Ark Landsbybill. = 1 Ark "Danmark"
forlanger altsaa 200 Kr. Ark af "Danmark"
han har 3 Ark = 600
han har faaet à conto 450 Kr.
10/12 85.

Pontoppidan har faaet à conto paa Vestfyn
14/7 86  200 Kr.  og  27/8 86  200 Kr.
og 27/4  100 Kr. (til Laans af mig)

 
[1] Jernbanehotellet: uvist hvor. tilbage
[2] datering vanskelig, se efterskrift i Magister Globs papirer, 1979, s.249f. (Skjerbæks note). tilbage
[3] < de tilbage