Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Hjørlunde. 10. marts 1884

ingen god Økonom

Hjørlunde By.
10d Marts [tilføjet af MG:] 84
[10.3.1884]

Allerbedste Hr. Galschiøt!

De véd ikke, hvor gjerne jeg vilde være Dem til så megen Behag og vise mig fra en så elskværdig Side som muligt. Når De derfor sætter mig denne Kniv (foruden en Del andre) for Struben – hvad skal jeg så svare? Det er jo unægtelig smigrende for mig, at De tiltror mig Kræfter til at tage den hele Bid i én Mundfuld; men jeg er overbevist om, at De – selv om min Appetit i dette Stykke var større end den er – forregner Dem og at De vilde blive nødt til at forandre Mening, når Manuskriptet forelå. Jeg kan formelig blive ganske svimmel ved Tanken om, hvad det er, det gjælder. Tænk: Hobro Bakker langs Fjorden, den lille Æblehave Mariager kaldet, selve det røde Hobro, Randers' vidunderlige Engbund, Fjellerups Sandmiler, Løvenholms Skove, Mols Bjærge, Kalø blå Vig, Kalkskrænterne ved Grenå, den udtørrede Sø, o.s.v., o.s.v… alt dette blandet imellem hinanden og rørt sammen i én Gryde for at serveres i en Tallerken på et Par Ark; – jeg forsikrer Dem, det vilde blive den forfærdeligste Vildmose af Verden. 2 Til at udtrykke min Forelskelse i blot én af disse Skjønheder kunde man jo bruge tyve Ark og endda bag efter gå hen at hænge sig af Brynde; hvorledes skal man da få Selvbeherskelse nok til med koldt Blod at lade hele Rækken passere forbi og nøjes med at snuse til hveranden. Har De, kjære Hr. Galschiøt, set Mariager en Forårsdag, når den ligger ved den blå Fjord og mellem de grønne Bakkebarme som én Drive af den jomfrueligste Blomstersne og med en Duft, som … som umuligt kan beskrives på mindre en[d] 3/4 Side eller i det mindste en halv? Har De set det, vil De sikkert forstå, hvilke Bånd en Forfatter, der blot har en ganske dagligdags Kjærlighed til Natur, må lægge på sig selv for med rolig Puls i Forbigående at kaste ned i sin Notesbog: "Mariager. En nærsom1 lille Flække ved o.s.v."

Nu vel – vil De måske sige – så lægger man det Bånd på sig. Og ganske vist, det kan og bør man altid gjøre for "en god Sag". Men derved er en anden Ting at bemærke. Jeg har – desværre – hidtil kun hos mig fundet én Egenskab, der er fælles for alle store Forfattere; og den er – endnu værre – netop den værste af alle dem, der karakterisere slige store Folk. Jeg er ingen god Økonom, og aller slettest, når jeg er på Rejse. Når jeg nu skal rejse over til Jylland bare for den ene Artikkels Skyld, så vil hele Honoraret gå dertil (jeg kjender mig selv); og når man nu – som sagt – ikke har stor Appetit til Stegen, så er det dog vel hårdt for en stakkels Literat, der skal skaffe Føde til Kone og to Børn. Med Vildmosen var det en anden Sag; det vilde have været mig en Lækkerbidsken, næsten en Recreation; dette vilde i strengeste Forstand blive mig et Arbejde. 3 Og hvad skal jeg nu svare? Jeg vil bede Dem selv afgjøre det. Jeg har nu søgt så godt som muligt at anføre mine Grunde imod det, så nu må De i alle Fald ikke senere sige, at jeg har lovet glimrende Resultater. Dømmer De mig til at tage derover (noget jeg altså ikke behøver, om det bliver ved den gamle Bestemmelse "Ved Mariager og Randers Fjord") – da skal jeg gjøre det uden Knur og selvfølgelig så godt, som det er mig muligt. Men – i så Fald må jeg gjøre bestemte Fordringer m.H.t det pekuniære, eller med andre Ord: hvormange Ark må jeg råde over, og hvormeget for Arket? Endelig må jeg også (det gjør mig meget ondt!) forlange den Indrømmelse: at det halve Honorar forfalder til Udbetaling ved Rejsens Tiltrædelse.

Som De altså ser, falder mine Begyndelsesord: at jeg gjerne vilde vise mig elskværdig, ud dertil, at jeg er en meget vanskelig Person at komme til Rette med. Men jeg har forsøgt, for en Gangs Skyld, at være ærlig, og da stryges det elskværdige gjerne helt bort af Folk.

Jeg venter nu med Spænding Afgjørelsen, som altså helt er lagt i Deres (og Deres Forlæggers Pung's) Hånd. – Med venlige Hilsner

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

[tilføjet af MG nederst på siden:] Besvaret 14/3. Artiklen beregnet til 5 Ark "Landsbybilleder" betales med Normalhonoraret 200 Kr. og extra gives 100 Kr. Halvdelen af hele Honoraret udbetales ved Rejsens Tiltrædelse i Slutning af Mai. Artiklen skal være færdig til senest ved Udgangen af Juni.

 
[1] nærsom: dvs. nærende. HP bruger også ordet i Lykke-Per. tilbage