Henrik Pontoppidan til Ernst Christiansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 24. januar 1931

et lille Bidrag

24d Jan.31.
Holmegårdsvej 2
Charlottenlund

Hr. Redaktør E. Christiansen!

Idet jeg håber, at den Ravage, jeg ganske uformodet fremkaldte blandt nogle af "Flensborg Avis'" Holdere med mine Randgloser, nu er glemt og tilgivet, tør jeg måske atter vove mig frem med et lille Bidrag til Bladets "Breve fra Landsmænd." Det er denne Gang Vers, men det vil forhåbentlig ikke være en Hindring for Optagelsen. En anden Ting er, at det sidste af Digtene temmelig sikkert en gang for længe siden, om end ikke helt i den samme Skikkelse, har været trykt et Sted i et Billedhefte uden Læsere (jeg husker ikke længere, hvor det var). Men Digtet er i hvert Fald ikke kendt af mange, og jeg synes, at det godt kan fortjene at blive optrykt, og netop nu. Om de tre andre Smådigte ved jeg med Sikkerhed, at de aldrig har været offentliggjorte.

Dersom De nu vil bruge dem, vil jeg jo gerne have en Korrektur tilsendt, og så vil jeg bede om, at Manuskriptets "svenske" å overalt erstattes med det i dansk sædvanlig brugelige aa.

Deres forbundne
H. Pontoppidan.