Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Bakkegårdsallé 6, Frederiksberg. 2. november 1898

en venskabelig knyttet Forlæggernæve

2d Novb 98.

Bakkegårdsallé 6.

Kære Dr. Edv. Brandes!

Tak for Deres "Små Skuespil"1. Jeg har nu læst dem alle, de gamle med de ny, og især glædet mig over "Efter Selskab" (der næsten synes mig det fineste og bedste, De har skrevet) og Begyndelsen af "Hos Sigbrit". Det Skænkebods-Interiør er mesterligt; både Dyveke og Sigbrit står så vidunderlig farverige og levende deri. Mon der skulde være noget om, hvad jeg under Læsningen kom til at tænke på, at Deres Evne særlig viser sig i Portrætgivningen, mindre i den dramatiske Opmuring, Tårnbyggeriet, Tilspidsningen? Vistnok er der i Stykker som 2 "Et Besøg" og "Under Loven"2 en mægtig Stigning i Stemningen. Dog troer jeg, jeg holder på min Formodning.

Jeg skylder Dem Tak for venlig Omtale af mine to forulykkede Hefter af "Lykke-Pers" Saga3. Jeg har af andre måttet høre meget ilde for den Bog; dog troer jeg, at man vil forandre Dommen om den, når den en Gang i det næste Århundrede bliver færdig. Desværre kan jeg nu kun tage bitte små Skridt; hele denne Sommer har jeg måttet ligge brak, og endnu kan jeg ikke skrive eller læse mere end en halv Timestid ad Gangen. Tiltrods herfor har jeg begået den Ubesindighed at lægge andet Arbejde tilside 3 for at omarbejde "Det forjættede Land", hvad egentlig ingen andre end jeg selv kan have nogen Fornøjelse af, da de, der før har læst Bogen, næppe æder sig gennem dens 600 tættrykte Sider én Gang til, og de, ikke overdrevent mange, der nu har meldt sig som Subskribenter, vistnok så godt som alle hører til den Slags kære Læsere, der lader sig friste af Prisbilligheden, og for hvem Bogens større eller mindre Velskrevethed ikke spiller synderlig Rolle. Men for min egen Samvittighedsfreds Skyld4 har jeg gjort det utaknemlige Arbejde. Når man, som jeg, bestandig har måttet skrive med en venskabelig√ knyttet Forlæggernæve for Ansigtet, løber der En så meget ud af Pennen, som man senere bitterligen fortryder.

Modtag en venlig Hilsen fra

Deres hengivne
H Pontoppidan.

 
[1] Edvard Brandes' bog indeholdt enakterne Efter Selskab, Grev Johan, Daarernes Formynder (1894), Hos Sigbrit og Peter og Poul af hvilke kun ét havde været trykt før. tilbage
[2] Under Loven udkom 1891, men blev først opført, på Dagmarteatret, i 1901. tilbage
[3] Det drejer sig om de to første bind af Lykke-Per. Edv. Brandes' anmeldelser havde stået i Politiken henholdsvis 8. jan. og 12. juli. Der har altså ingen kontakt været imellem HP og EB i mellemtiden. tilbage
[4] ordene er først skrevet i ét som: Samvittighedsfredsskyld. tilbage