Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Ahlmanns Allé 4. 24. marts 1911

vi lever på Pumperne

Hellerup.
Ahlmanns Alle 4.
24/3 1911

Kære Bojesen!

Jeg kom først for få Dage siden tilbage fra en Rejse, og først i Dag har jeg fået det Brev med Årsopgøret1, som Forlaget sendte mig 2d Februar, og som ved en Forsømmelse er bleven liggende her under min Fraværelse. Derfor kommer min Indsigelse mod Opgørelsen af vort Mellemværende så sent, hvad jeg beder Dem modtage√ Undskyldning for.

Det er kedeligt, at jeg ikke også forrige År fik en Udskrift af min Konto hos Dem tilstillet. Jeg kunde da allerede dengang have oplyst om den Fejltagelse, der var begået ved at beregne Rente af det Beløb, der i sin Tid overførtes fra 2 Det Schubotheske Forlag, hvilket er ganske imod den Aftale der dengang blev truffet, og som Nansen – der jo var den, som særlig ordnede Overtagelsen af Schubothe – i et Brev til mig2 udtrykkeligt har anerkendt. Den Forudsætning, hvorunder Forskudet var bleven hævet, kunde der naturligvis ikke rokkes ved. Det var da også fra min Side en absolut Betingelse for, at jeg overhovedet kunde anerkende Overdragelsen.

Der kan således ikke tages Rente af noget andet Beløb end det, jeg siden Sommeren 1909 har hævet hos Dem månedsvis. Men derved ændres Balancen med et Par Tusinde Kroner i min Favør.

Desuden er der et Punkt i mit Regnskab med Schubothe, som jeg tidligere mundtligt har protesteret imod – også 3 overfor Dem. Det er de 500 Kr, som jeg d. 13d Juni 1900 1898√ modtog for at foranstalte et Udvalg af Blicher-Noveller og skrive en lille Fortale dertil. Jeg gennemgik hele Blichers Produktion, foretog Udvalget og Trykningen blev begyndt, da Arbejdet pludselig standsede, fordi det blev bekendt, at det gyldendalske Forlag havde optaget Ideen og det på en Måde, der gjorde Konkurrence umulig. Jeg må vedblivende protestere imod, at disse 500 Kr bliver stående på Skyldsiden af mit Regnskab. Hr. Hirschsprungs efterlevende Kompagnon, Hr. Lübecker, kan bevidne, at jeg har gjort det Arbejde, jeg havde påtaget mig, alene med Undtagelse af den lille Fortale, som der altså ikke blev Brug for. I den Udskrift af min Konto for Året 1898, som er i min Besiddelse, står udtrykkeligt, at de 500 Kr er modtaget for Blicher-Udgaven.

Alt dette var nu om min Fortid, der 4 stadig må vende sig i sin Grav, fordi der bliver gjort den Uret. Den har dog virkelig også nok at svare til foruden!

Men nu om Fremtiden. De får i Sommerens Løb en Bog fra mig, med hvilken jeg, forhåbenlig får afdraget godt på min rentefri Gældspost; men alligevel mener jeg ikke, at kunne forsvare vedblivende at optage nyt Forskud hos Dem. De månedlige Tærepenge, De i nogen Tid så beredvilligt har stillet til min Disposition giver jeg (foreløbig i det mindste) Afkald på. Jeg får jo også om få Dage min årlige Udbetaling fra Dem, og skønt en Del af den forud er belånt, strækker dog Resten til for en lille Tid. Dersom det var muligt, at jeg kunde få Pengene allerede nu, vilde det være mig meget kært, da vi lever på Pumperne og er lige ved at gå tilbunds.

Men endnu en Bøn har jeg til Dem. 5 Til Brug for Skattemyndighederne – til hvem jeg ærligt opgiver min virkelige Indtægt, men som aldrig vil tro mig – ønskede jeg meget, at Forlaget vilde attestere følgende, der er i nøje Overensstemmelse med Sandheden:

Af den gyldendalske Boghdl., Nordisk Forlag, er der i Året 1910 udbetalt Hr. Henrik Pontoppidan 8325 Kr, hvoraf de 325 Kr var Vederlag for udført Arbejde (to Artikler i "Tilskueren"), mens Resten hidrørte dels dels√ var Forskud på Honorar fra kommende Arbejde, dels et kontraktmæssigt Afdrag på den Købesum, for hvilken Hr. Pontoppidan i Året 1908 overdrog Ejendomsretten til√ en Række af sine ældre Arbejder.

Jeg tilbagesender nu hermed den fejlagtige Opgørelse og vilde gerne have den erstattet med en ny, der helst måtte omfatte også det foregående År (1909), for hvilken jeg ingen har modtaget. – –

Ja, dette var en3 vidtløftigt Klamamus, en rigtig Forårsrengøring. Men nu har vi så også alt på det rene.

Venlige Hilsner!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

[påskrift øverst s. 1 med fremmed hånd:] 24/2 10

 
[1] Årsopgøret: kendes ikke. tilbage
[2] Brev til mig: ikke bevaret. tilbage
[3] en: rettet fra et – eller omvendt, det lader sig ikke afgøre. En klamamus er iflg. ODS en nedsæt. betegnelse for en (meget) lang ell. omstændelig skriftlig redegørelse ("smøre"). tilbage