Henrik Pontoppidan til Vilh. Andersen
Sendt fra Snekkersten. 10. juli 1917

Pontoppidanerne i Snekkersten

Snekkersten.
10.7.17.

Kære Vilh. Andersen!

Jeg ser Deres Forbavselse ved Synet af min lange Række Anmærkninger. Jeg beder Dem om ikke at tage mig disse Henstillinger ilde op. De kan synes pertentlige; men jeg har nu haft så meget Vrøvl med min Familje på Grund af mit Forfatterskab, at jeg gerne vil undgå nye Beskyldninger for Bagtalelse af Slægten, og ingen vil jo være i Tvivl om, at enkelte af de Meddelelser, De bringer i dette Kapitel, stammer fra mig. Endnu for temmelig nylig har en af mine fjernere Slægtninge i et harmfyldt Brev kaldt mig "et sørgeligt Skud på en ædel Stamme"1. Her 2 i Snekkersten bor der foruden mig to andre Pontoppidan’er2. Jeg har aldrig talt med dem; men at dømme efter de Blikke, de sender mig, rangerer jeg heller ikke højt i deres Bevidsthed. Og sådan har vi nu kigget på hinanden i fire-fem År.

Selv har jeg al Grund til at være tilfreds med√ og taknemlig for det Billede, De giver af min Livsbane6, der jo, således set i Forkortning, unægtelig tager sig noget bugtet ud. Nu er jeg naturligvis bleven dobbelt spændt på hele Bogen; men hvad Indtryk den nu end vil gøre på mig i sin Helhed, så har De på Forhånd bevæget mig og også gjort mig skamfuld. Jeg har ikke fortjent 3 denne Hædersbevisning, og allermindst af Dem. —

Vi sender begge venlige Hilsner.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

[Bilag]7

I Side 2, 4d Linje. Mine Forældres Bryllupsår var temmelig sikkert 1844; min Moders Fornavn var Marie. Mine Forældre havde tilsammen 16 Børn. – Min BedstemoderFarmoder√ var ikke en Sidenius, men – som der rigtigt står Side 3 øverst – Datter af Biskop Jansen i Ålborg. Nogen Familjeforbindelse med Sideniusserne har vi; men jeg veed ikke hvorledes. – Fortællingen om min Farfaders Kærlighedseventyr og dens Følger indestår jeg ikke for. Jeg henstiller til Dem at slette de sidste 5 Linjer på Siden og Ordet Ungdom af 6te Linje. Jeg mener nemlig, at jeg i Forvejen kan få nok at svare til overfor min Slægt, som i Anledning af det stenografiske Interview, De nævner, kom i Harnisk og sendte mig Undsigelsesbreve.

Side 3. 6te Linje fr. n. Min Fader var vistnok kun 16 År i Randers, hvor han døde i Embedet og forfulgtes af Bispens Had endnu på sit lange Dødsleje.

Side 5, midtvejs. Saxilds Familjebog3 er forfattet dels af Arkivaren, dels af hans Broder, der vistnok er Herredsfoged. De har forfattet II hver sit Afsnit. Bogen er "trykt som Manuskript". Jeg fik den i sin Tid tilsendt af en tredje Broder, Overlægen på St. Josefs Hospital. – Noget Billede af min Mors Barndomshjem findes ikke deri. Men i et af de aftrykte Breve fortælles om et Barnedåbsgilde i Familjen, hvor det er gået flot til.

Må jeg have Lov til at foreslå en Rettelse af de sidste Linjer på Siden? I Retning af: "Af Udseende slægtede Sønnen mest sin Moder på, og da hun var mørk af Lød og sorthåret, næredes tidligt den Forestilling o.s.v." – Vore "hvidblå" Øjne er sikkert en Arv fra Bispen i Ålborg. Hans Øjne√ var sande Himmelkugler.

Side 6. Udregningen af√ Familjeforholdet til Generalkonsulen i Hamburg er det i denne Tid, hvor Ærterne er så dyre4, næppe tilrådeligt at fordybe sig i.

Side 7. Om Udfaldet af den skriftlige Del af min Eksamen kan jeg ingen ret Mening have, da jeg forlod Prøven midt under den.

Min Rejse foregik Sommeren 1876; men jeg tog bort tidlig, ved Forårstid, endnu i mit 18de År.

III Side 9. Wenzel Tornøes Billede er ikke noget Maleri men en Tegning, der fremstiller mig i en Kres af Venner, måske√ fortællende mine lystige Rejseoplevelser. – På Rohdes Billede sidder jeg ene og ser fælt melankolsk ud.

Side 10. At min Tid i Frerslev skulde høre til mine allerbedste År er for meget sagt. Jeg regner den til den betydningsfuldeste i mit Liv, fordi min Personlighed her bestod en Ildprøve, der fornyede den og hærdede den.

Side 12. Min første Kones Far var Bonden Hans Nielsen. Betegnelsen "Gårdejer" vilde han næppe have forstået; jeg er heller ikke sikker på, at han virkelig ejede sin Gård (det var en Udflyttergård meningen Halvgård), om han ikke var Fæstebonde. Gårdmændene der på Egnen kaldtes aldrig andet end Bønderne, en Afbygger eller Husmand derimod aldrig Bonde.

Side 13, 4 Linje. Der mangler vist et "Kofoed".

do. 7de Linje. Ordet "Fortjeneste" kan vist misforståes her. Pardon, Hr. Professor!

do. næstnederste Linje. Fastelavnsgilderne varede altid fra Søndag til Torsdag. I endnu ældre Tid hele Ugen ud.

IV Side 14. Mine to Døtre af første Ægteskab fødtes i Hjørlunde. – Udtrykket "Faderens Kælebarn" vil jeg (af Hensyn til den endnu levende af de to) bede Dem udelade.

Side 15. Min Søn i Amerika er ikke Ingeniør men Mejeriinspektør og driver et større Kompleks af Mejerier (jeg tror syv-otte) efter dansk Mønster i SydNord-√Carolina.

Side 16 sidste Linje. Samme Dag men ikke med samme Vogn. Goldschmidt kom skam i egen Ekvipage den lange Vej fra Ålborg!

Side 17, 4 Linje forneden. Jeg var ikke alene. Min første Kone var med!

Side 18 (Tilføjelsen på Bagsiden af Blad 17) Skrive-Rast i Dresden.

Side 19. – "efter et af Edv. Brandes fra fransk Journalistik overført Mønster" – er noget, jeg har formodet, men som denne måske vil protestere imod.

Side 20. De sidste fire Linjer på Siden V vil jeg ikke så gerne se på Tryk.

Side 21 Det var Foråret 1911 jeg opereredes for Galdesten. På Fyn har jeg ganske vist været nogle Gange de senere År men kun på kortere Ophold og som almindelig Turist.

Side 22.
Digtet fra det nationale Demonstrationsmøde er Lejlighedsvers, som ikke så godt tåler at læses uden Forbindelse med Anledningen og navnlig ikke i Uddrag. Jeg vil foreslå Dem helt at stryge det eller i hvert Fald nøjes med at anføre et enkelt Linjepar eller måskehøjst√ det andet Vers.

Side 23.
Digtet "Jul" er ganske vist "utrykt". Men det Det fremkom for et Par År siden ved et Julelotteri (foran [i] en Bog); og men√ blev – i al Fald delvis – aftrykt af en Avis5.

Side 22. Ja, Hjalmar Bergstrøm døde Marts√ 1914.

————

Side 3, nederst. Jeg beder om, at De iVI næstnederste Linje vil ændre "ikke" til "næppe" eller tilføje "var i Stand til".8

Side 4, midt på Siden. "Familjelæsning" var min Fars Bog om hans Amerikafart ikke. Jeg skulde næsten tro, at han selv helst så, at vi ikke læste den. Men den fandtes i Huset, og vi stjal os vistnok nærmest til at læse den.

[Vilh. Andersens blyantsnotater:]

Kbhpost 1835, 250
B Pont
[...] Koefod
Saxild
Generalkonsul H. P.
Livets Kilde Pol Julenum 1904

 
[1] Brevet er ikke bevaret. tilbage
[2] to andre Pontoppidan'er: HPs to kvartfætre, brødrene Jens Kraft P. (1841-1938) og Thor P. (1843-1932). Jens K. P. var officer og kammerherre, ejede 1904-19 gården "Brobyhus" 2 km vest for Snekkersten. Thor P. havde været landmand og forretningsfører i Indre Mission og boede fra 1915 til sin død i "Villa Thrudvang" i Snekkersten. (Oplysninger fra folketællingen 1916 og Axel Pontoppidan: Den yngre Slægt Pontoppidan, 1931, og Elsa Pontoppidans supplement til samme, 1974.) tilbage
[3] Saxilds Familjebog: Georg Saxild og Jacob Saxild: Georg Christian Saxild, Etatsråd, Herredsfoged, R. af Dbg.,- 1811-1.September-1911. Århus 1911. tilbage
[4] Ærterne er så dyre: ODS: i udtr. for at anvende ærter ved udregning af noget, især slægtskabsforhold (idet man lægger en ært for hvert led), i forb. som "der skal en skæppe ærter til at regne det slægtskab ud". tilbage
[5] aftrykt af en Avis: se Politiken for 19.12.1912. tilbage
[6] min Livsbane: rettet fra "mit Liv". tilbage
[7] sidenummereringen med romertal (rød blyant) er Vilh. Andersens. tilbage
[8] "ikke" til "næppe": hos Vilh. A. står nu: "Det meget store Embede og den børnerige Familie tog saa meget af hans Tid og Kræfter, at han ikke blev i Stand til helt at opfylde de Forventninger, han havde givet i sin Ungdom, om en større Virksomhed i Kirken som en ny og grundtvigsk Pontoppidan." I Vilh. A.s manuskript har der derfor sandsynligvis stået sådan: "... at han ikke opfyldte de Forventninger, han havde givet i sin Ungdom ..." HP har følt sig ansvarlig for denne formulering og ønsket den rettet til "... at han næppe opfyldte/ikke var i Stand til at opfylde de Forventninger ..." tilbage