Enetale

Fredag.

Saa er Prins Christian da endelig bleven forlovet1. At det netop blev med en tysk Prinsesse, havde maaske ikke Alle forudsét. Det er vel næsten ogsaa mere, end man kunde have ventet efter Begivenhederne i 1864. Men Menneskene, og navnlig Tyskerne, er vistnok slet ikke saa umedgørlige, som de har Ord for at være. Til Erstatning for Sønderjylland, som de berøvede os, fordi de nu ulykkeligvis havde Brug for det, overlader de os her af egen fri Vilje en ung og sikkert ædel og indtagende Prinsesse til evig Arv og Eje. Det er dog virkelig et kønt Træk, der viser, at de ikke længer bærer Nag til os; og skulde vi, særligt efter denne Begivenhed, opgøre vor Konto med vor store Nabo, blev det sandelig vanskeligt nok at afgøre, hvem af os det er, der er løbet af med Profiten. Vistnok2 annekterede Tyskland Sønderjylland. Men til Gengæld har vi i de forløbne Aar ved vor Klogskab frataget Tyskland en Række Værdier som har vist sig at være af stor Betydning for os. Vi har tilegnet os baade dets Provisoriepolitik, dets Politidespoti, dets Agrarrummel og meget, meget andet rart. Til Erstatning for den Tredjedel af det gamle Monarki, som blev os berøvet, har de tilbageblevne to Tredjedele mere og mere faaet et Udseende som et fra Tyskland erobret Land. Bliver vi ved, som vi har begyndt, kan det sandelig blive vanskeligt nok at afgøre, hvor Danmark begynder, og hvor Tyskland hører op.

Ja, hvor sandt profeterede ikke den gamle Digter H.P. Holst, da han i sin Tid med en Hentydning til Slesvig sang:

"For hvert et Tab igen Erstatning findes,
hvad udad tabes, det maa indad vindes."3

Hvorom alting er, denne unge Prinsesse af Mecklenburg kommer nu til os som en Fredens Genius med en Palmegren i Haanden. En ung Kærligheds Kaabe er lagt over de gamle Skader. Kong Kristian4 gjorde jo i sin Tid selv de indledende Skridt dertil5. Og det er en Trøst at vide, at hvad en Konge gør, er altid det rigtigste6.

Henrik Pontoppidan.

Gå til den næste enetale.

 
[1] endelig forlovet: Prinsen var 26 år gammel, født i 1870. tilbage
[2] Vistnok ɔ: ganske vist. tilbage
[3] For hvert et Tab …: Der var ikke tale om en egentlig sang, men om teksten på en skuemønt til Den Nordiske Industri- og Kunstudstilling i 1872 (som HP besøgte med sin onkel; jf. Drengeaar, kap. 6). Ofte gengives citatets første linje fejlagtigt: "For hvert et Tab der kan Erstatning findes" tilbage
[4] Kong Kristian: Christian IX (1818-1906) var hertugsøn fra Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg. tilbage
[5] indledende Skridt: Iflg. Nansen svar hentydes til Chr. IXs udglattende besøg ved Berlinerhoffet der var at opfatte som modtræk til "de chauvinistiske Rørelser i Danmark". tilbage
[6] rigtigste: hentydning til H.C. Andersens historie fra 1861: "Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige". tilbage