Dagbog

23de Avgust.

Der er udkommet et nyt Hefte – det tre og tredivte – af "Danmark i Skildringer og Billeder". Det er kaldt et Pragtværk og kan mod Rette bære denne Betegnelse. Lidt tungt er det maaske i Stilen, lidt gammeldags firkantet i sin ydre Form. De store Tekstsider fylder En med en næsten beklemmende Respekt, og de regelmæssigt afskaarne Billeder blænder ikke Øjet med nogen falsk Chic. Der er en grundig Tilforladelighed udbredt over det hele Værk, en ærlig Soliditet, der vil give det Betydning langt ud i over Døgnet.

Der ytredes ved Værkets Fremkomst en stille Frygt for, at det – naar man tog de forhaandenværende litterære og kunstneriske Kræfter i Betragtning – skulde vise sig for stort anlagt. Udgiveren maatte, for at gennemføre sin Plan, søge Hjælp hos temmelig uøvede Penne, ja hos Folk, der aldrig før var optraadt paa den litterære Arena. Var dette ikke lidt for dristigt?

Det har vist sig, at Frygten var ganske ugrundet. Det er netop Amatørerne, der har en væsenlig Andel i det smukke Resultat. Medens de professionelle Forfattere ikke altid kan siges at have anstrengt sig over Ævne, er f. Eks. Godfred Christensens "Himmelbjærgegnen" og Govertz Jensens "Lolland-Falster" beundringsværdige Skildringer, fulde af Friskhed og smittende Lune.

Det store Værk – vel et af de betydeligste litterære Foretagender, den nordiske Boghandel har at opvise – nærmer sig nu sin Afslutning, til lige stor Ære for Udgiver og Forlægger. Paa Grund af dets Omfang og splendide Udstyrelse, vil det vel næppe naa langt ud over Salonernes Mosaikborde – og at man særlig har haft Landaristokratiets i Tankerne, synes de lidt for mange Herregaardsprospekter at tyde paa – men her vil det sikkert ogsaa finde Plads mellem de andre, desværre endnu kun faa Mønsterværker, det danske Boghaandværk hidtil har frembragt.

Urbanus.