En omrejsende Gjøglertrup i en Landsby

Naar Kjøbstadfolk skal forestille sig en Bonde, tænker de sig gjærne – jeg véd ikke hvorfor – en lille graa og grævlingeagtig Fyr, – som ofte klør sig eftertænksom med Pibespidsen bag Øret, og som med Besværlighed hejser hver Stavelse op fra Maven ligesom ved et Trisseapparat, mens han mellem hvert Ord langsomt og sindigt suger paa et lille snorkende Orgelværk af en Træpibe, hvis forbidte Spids han ikke tager ud fra de sorte Tandstumper, uden naar han nu og da lader Bagen af sin haarde Haand stryge hen over sin tørre Mund.

Uadskillelig fra hans Person er for dem en vis svinepolisk Forsigtighed og lun Stædighed. Og hans Liv stiller sig for dem som en eneste Række af stille, jævnt rindende Dage, der i graa Ensformighed trækkes ind paa den samme ligeløbne, hjemmespundne Hvergarnstraad, som – arvet efter Far og fortsat af Søn – uden Kurrer eller Knuder væves ind med andre i en rolig, tryg og langsomt henglidende Tilværelse.

Paa samme Maade staar en Landsby i deres Tanker som en fredet Plet for rolig Lykke, – hygget inde mellem kløverduftende Enge eller rimsprængte Skove, – under Søndagssol eller Julesne. Men bestandig ligesom dykket ned i et Hav af uforstyrret Fred og evig Harmoni.

Intet er imidlertid usandere. De Tider er for længst – for længst forbi.

Det skal ikke alene nævnes, at der vel næppe længer findes en Plet, selv ovre i det fjærneste Jylland, hvor ikke en eller anden Personlighed har sat Gemytterne i Bevægelse – enten i den ene eller den anden Retning. Men ogsaa paa mange andre Maader og gjennem andre Veje har vore Landsbyers Karakter lidt efter lidt forandret sig siden hine idylliske Tider, saa at Livet i de største af dem nu snart nærmer sig til det, der i gamle Dage førtes i vore Smaakjøbstæder.

Nu gaar Bonden i sin "Klub", ligesom de gode Borgere, og de unge holder Dilettantkomedier. "Oplæsere" og Gjøglere kaster ikke længer Vrag paa de Skillinger, der falder fra Bondens Pung, men opslaar deres Telte og Boder paa et Vænge ved Byen og kruser Hovedet paa gamle og unge.

Vort Billede viser en saadan Gjøglerbande, der trækker igjennem Byen for at samle Folk sammen til Forestillingen.