Bestyrelsen for Pontoppidan Selskabet

efter Vedtægternes §4ff.

(Klik på navnene for at se persondata)

Formand: Michael Keldsen

Næstformand: Christian de Thurah

Kasserer: Gunnar Jørgensen

Sekretær: Connie Nielsen

Øvrige årsmødevalgte medlemmer: Niels Christensen, Henrik Egede og Esther Schat Kielberg

Bestyrelsesudpegede medlemmer: Nils Gunder Hansen og Oliver Zeeberg Nielsen

Associeret til bestyrelsen: Benjamin Lundberg

Selskabets revisor: Kristian Gylling

Forretningsorden for bestyrelsen

§1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær, kasserer og en projektansvarlig. Ved formandens forfald overtager den projektansvarlige dennes funktioner.
§2. Bestyrelsen kan indkaldes af formanden eller tre medlemmer i forening.
§3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. Bestyrelsen supplerer sig efter denne regel.
§4. Nærværende forretningsorden kan til enhver tid ændres af bestyrelsen ved almindeligt stemmeflertal.

Således vedtaget på det konstituerende bestyrelsesmøde den 4. maj 2010.