Børge Thorlacius Ussing til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fjerritslev. 24. januar 1914

opdaget som skrivende

Fjerritslev Realskole
d. 24-1-1914

Hr. Forfatter H. Pontoppidan!

Der kom d. 20de om Formiddagen stormende en Mand ind i Klassen og vilde tale med mig, en Sagfører og Ven af mig. Det var Aalborg Venstreblads "Udtalelser af Dem", jeg skulde endelig se, for det vilde glæde mig. Jeg var nærmest som himmelfalden og gik Dagen igennem i Følelser, der svingede mellem den stille Glæde og den overstrømmende; og da jeg Dagen derefter modtog skriftlige og mundtlige Lykønskninger, og Aalborg Stiftstidende og Fjerritslev Avis 2 senere optrykte Deres Udtalelser, fik jeg første Gang at føle, hvad det vil sige for et kæmpende Menneske, at en Straale fra Lykkens Sol træffer ham. Det er ikke mere end godt og vel en Maaned siden, at min gamle Fader1, der er Præst, betegnede "Ragna Sparre" som en Bog, der var nærmest usædelig og religiøst og etisk Galmathias. Det kan gøre ondt at faa slige uforstaaende Domme i Ansigtet, som det kan gøre godt at møde kærlig Forstaaelse af, at jeg har kæmpet for kunstnerisk at naa frem og kæmpet for at skrive mere end Ord, der flyder paa Vand. Ja, De forstaar, at alt dette skal forstaas som min inderlige 3 og mente Tak for den hjælpende Vennehaand, De har rakt mig, og naar man eller Tiden rettere faar sigtet Avnerne i f. Eks. Stiftstidendes Lovprisning fra, bliver der det tilbage, der er af uvurderligt Værd for mig: at man er opdaget som skrivende Menneske – at man faar lidt Frihed til at skrive, hvad der før er blevet mig nægtet – og at en og anden maaske med lidt Forhaandsvelvilje vil gribe efter en fremtidig Bog.

– – Det var min Fødselsdag, at Deres Udtalelse fremkom, hvorfor jeg heller ikke kunde træffe Dem der, da den fejres her i Skole og Hjem som en større Festivitas; og da jeg i Gaar har været til homiletisk og 4 kateketisk Prøve i Aalborg, har alt Brevskriveri maattet hvile Dagene før; deraf dette Brevs sene Fremsendelse. Jeg bliver nemlig i næste Maaned kaldet til Kapellanembedet2 her ved Siden af min Bestyrervirksomhed. Hensyn dertil har gjort mig vaklende m. H. t. at lade min Anonymitet med "R.S." falde. Jeg er blevet det til- og fraraadet. Jeg vilde jo gerne have den fortsat, og en lille Halvdel ligger allerede hos Bayer3, der dog mener, den bør omarbejdes lidt. Dertil faar jeg vist næppe Tid i nærmeste Fremtid. Jeg vil jo ogsaa nødigt have et forjasket Arbejde frem.

Med endnu en Tak og Hilsen

Deres heng. & taknemmelige
B. Thorlacius Ussing.

 
[1] Fader: Laurits Karl Kristian Ussing (1845-1917), sognepræst i Ørbæk mellem Nyborg og Svendborg. tilbage
[2] Kapellanembedet: i Kollerup-Hjortdal pastorat, der omfattede Fjerritslev by. tilbage
[3] Bayer: Albert Bayer (1864- ) forlagsboghandler i Aarhus. tilbage