Johan Rohde til L.C. Nielsen
31. december 1897

om en Maaneds Tid

31.XII.97. Nyhavn 22. Kjøbenhavn. K.

Hr. L.C. Nielsen!

Pontoppidans Billede bliver formodentligt færdigt i Løbet af Januar-Februar Maaned; om det imidlertid vil egne sig for Reproduktion, er jo et Spørgsmaal. Men naar jeg, som jeg haaber om en Maaneds Tid, har fuldendt mit Arbejde, skal jeg gjerne underrette Dem derom, og vi kunde jo da drøfte, om De kan have nogen Fornøjelse af at bringe det i Ill.Tid.

Med Agtelse
Deres
Johan Rohde.