Axel Lundegård til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Grenna. 15. juni 1907

tiden susar som en fågel

Grenna 15 Juni 1907.

Gamle vän,

tack för ditt bref. Nu efteråt är det lätt att förstå din min, men efter det jag sett tåget rulla af mot København i Söndags1 var jag öfvertygad om, att mitt besök vållat dig ringa glädje – och i den stämningen ville jag icke heller falla din fru till besvär med något besök. Jag visste f.ö. icke om hon möjligen varit med på tåget, och du upplyste mig om intet annat än att jag möjligt kunde komma in till dig (på tåget). Alltså gick jag till muséet och återvände med 2 första möjlighet till København.

Att de engelska pressmännen voro med samma tåg, som jag, efor jag först när jag hoppat ned från ditt ogästvänliga trappsteg2 och af stationschefen behandlades med öfverseende älskvärdhet, som en gentleman of Press, den där allt för tillfället är tillåtet. Strax efter lyste ett rundt Fjæs öfver den angliska fårskocken och borgmästaren3 tolkade på fruktansvärd engelska stadens glädje öfver besöket – etc. – Då började jag ju ana, hvarför du flytt.

Men det var andra gången jag sökt sätta mig i personlig förbindelse med dig och misslyckats.x) Jag förmodar att jag instinktivt böjde mig för faktum med ett resigneradt "det skulde altså ikke være!"

x) Jag förmodar du fick mitt telegram i julas. Jag hade då också skrifvit dig ett bref, som aldrig blef afsändt. Men konvolutet har legat försedt med utanskrift och frimärke och väntat – det är det konvolutet som nu kommer till användning.

3 Nu beror det på dig, när det blir. Det är ingen Rom-resa från Hillerød till Grenna. Och vi ha nog en del att tala om, som icke kan utredas i bref.

Icke hellar lönar det sig att börja skrifva om min hustrus långa lidandes historia.

Vi ha tillbringat vintern i Stockholm, i April reste hon till Weisser Hirsch. Det är på Dr. Lohmann Sanatorium hon legat. Weisser Hirsch är en liten stad nära Dresden. –

Au revoir, gamle vän. När det blir, beror på dig själf. Också här är vackert – och tiden susar som en fågel öfver våra hufvuden. Fuit juventas.

Hjärtlig helsning till din fru och dig från min hustru och din tillgifne

Axel Lundegård

 
[1] 9. juni. tilbage
[2] trappsteg: rettet fra tåg. AL er lige ankommet til Hillerød station og har der set HP sidde i et tog der skulle afgå mod København. AL forsøger nu af stige op i HPs kupé, men bliver afvist af den grund som HP angiver i det efterfølgende brev. tilbage
[3] delegationen af engelske pressefolk var ved 10-tiden taget med toget fra København til Hillerød, hvor de blev budt velkommen af borgmester Neumann, inden de i char-à-banc'er blev kørt til Frederiksborg slot for at bese museet. (Politikens reportage 10.6.1907). tilbage