Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 29. december 1921

5 fulde Bridgeaftener

29 Dcbr. 21

Kære Pontoppidan. – Inden 1921 er udløbet, er det nok bedst, jeg klarer min Brevgæld, og da De staar paa Kreditsiden med 1,5 Brev, er det nok bedst, at jeg begynder med Dem. Ogsaa i anden Henseende staar De jo øverst eller blandt de øverste af dem, jeg er noget skyldig her i Livet. – Maatte De selv, Fru Antoinette, Børnene og Børnebørnene slippe nogenlunde godt og helskindede gennem det nye Aar! Og Tak saa for godt Venskab og de aabne Arme og glade Smil, der altid mødte mig, naar jeg dukkede op i Overg. n. V. og da for Resten ogsaa i Fredensborg, ventet eller uventet. Jeg haaber, jeg gjorde nogenlunde Gengæld, naar vi mødtes her under tilsvarende Omstændigheder. 2 Skuffet blev jeg egenlig ikke, da De og Mme ikke mødte til min Fødselsdag – foregaaende Aars Erfaringer hade belært mig, og jeg hade sikret mig en Reserve i Red. Thalbitzer1 og Frue, saa vi, ifald De ikke kom, alligevel blev Dusinet fuldt. Selv om De ikke hade været daarlig, vilde jeg anset en Rejse paa denne Tid af Aaret – 4-5 Timers Jernbanekørsel osv. for andre 4-5 Timers Selskabs-Samvær – for et urimeligt Offer, jeg meget nødig selv nu mere vil bringe. At de unge Mennesker, Tryde og Fru Tryde, gør det, rører mig, men jeg begriber det bare ikke.

Nej, saa har jeg en bedre Plan for et Besøg. Naar nu Sygdommen er helt forbi og De atter Ka'l for Deres Hat og Madame ogsaa behager at befinde sig i fuld Vigør, saa pakker De Deres smaa 3 Ransler med Nattøj, Kam og Tandbørste f. Eks. en Onsdagmorgen og tar med Toget 1120 hertil og blir saa her hos mig Søndag over. De skal faa hver sit Gæsteværelse og iøvrigt saa god Behandling (og god Mad), som jeg (i Forbindelse med Alstyrersken Frk. Pansch) under og kan skaffe Dem. Det gir 5 fulde Bridgeaftener og 5 delvise Dage til Udveksling af Anskuelser om Livet i dets Mangfoldighed, og naar den Tid er gaaet, kan vi vel ha godt af atter at blive lidt alene med os selv og vore egne Tanker.

Er det ikke en god Ide?

Rink var herude igaar og fantaserede noget om "Herlovianerfest" 14. Januar, hvortil Trydes skulde indbydes. Det blir da rimeligvis saa, at Fru T. kommer et Par Dage forinden hertil og bor hos mig, altsaa fra 12-15 antar jeg, Deres Besøg kunde saa maaske passende blive i Ugen derefter, 4 hvis alt staar vel til – her som der, hvad jeg haaber. Det vil være mig en stor Glæde at faa et saadant Besøg. Jeg drømte alt derom i Efteraaret, da det var de smukke Dage; men inden jeg fik drømt af, slog Vejret om. Lad os nu se, om vi kan gøre Drøm til Virkelighed.

Jeg har det godt – har tilbragt en behagelig stille Jul uden megen Selskabelighed; jeg levede endnu paa Selskabet den 11te, der for Resten var fornøjeligt i alle Maader, saa jeg følte ingen Hunger efter mere Selskabsmad. – Hvordan gaar det med Steffens Fremtidsplaner og kom saa Else med Einar til England? Det er 2 Spørsmaal som jeg har ubesvaret. Ellers er der ikke mange Gaader, jeg gransker over. – Hvad mon det er for en Anonymus, der ikke tør sætte Navn under sin Livsanskuelse. At Mennesker gider gi sig af med det Danaide-Arbejde at diskutere Religion og Etik! Lev vel!

Deres hengivne
M. Galschiøt

 
[1] Thalbitzer: Carl Th. (1876-1970), redaktør af Finanstidende, boede i Helsingør. tilbage