Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
23. oktober 1940

nye Udgaver af to smaa Bøger

23.10.1940

Kære Hr. Henrik Pontoppidan,

Vi har nu undersøgt Spørgsmaalet angaaende "Spøgelser" og "Kirkeskuden" og kan meddele Dem følgende:

"Spøgelser" udkom hos os i 1888. I Kontrakten af 22.5.1908 mellem Dem og Forlaget, ifølge hvilken De overdrager os "den fremtidige, vedvarende og uindskrænkede Udgivelses[ret] for Danmark og Norge" til "Fra Hytterne", "Skyer", "Krøniker", "Det forjættede Land", "Lykke Per", "De vilde Fugle", "Isbjørnen", "Minder", "Den gamle Adam", "Nattevagt", "Lille Rødhætte", "Det ideale Hjem" og "Borgmester Hoeck og Hustru" findes følgende Tilføjelser: "Overdragelsen omfatter tillige Udgivelsesretten til "Mimoser" og "Spøgelser", saafremt jeg efter stedfunden Omarbejdelse skulde ønske disse udgivne paany. Saafremt saadant Samtykke til ny Udgave heraf ikke foreligger fra mig, er Forlaget uberettiget til at udgive disse 2 Værker paany, ligesom jeg forpligter mig selv og mine Arvinger til ikke at overdrage Udgivelsesretten til disse eller de Par Smaafortællinger, der er udeladte i de senere Udgaver af Samlingerne "Landsbybilleder" og "Krøniker" til nogen andre." – "Skulde jeg foretage en Omarbejdelse af "Mimoser" og "Spøgelser" har jeg Krav paa almindeligt Honorar for det første Oplag af saadanne Udgaver."

"Kirkeskuden". Anden Udgave (med Tegninger af Frants Henningsen) udkom hos det Schubotheske Forlag i 1897 og er senere blevet overtaget af os. Vi kan af Bogfortegnelsen 2 se, at Bogen er udsendt paa ny i 1926 af Dansk Bogsamlings Forlag, Holbæk. Dette maa være sket paa Grundlag af en Aftale mellem Dem og os, men vi kan mærkeligt nok ikke se noget derom i vore Papirer.

Jeg vil gerne tilføje, at vi er villige til at overveje en Udgivelse af nye Udgaver af de to smaa Bøger, hvis De er interesseret i dette, og vil bede Dem venligst meddele os nærmere.

Med venlig Hilsen,

Deres ærbødigst hengivne
I. Andersen.