Nye Bøger

Niels Jeppesen: Den som sejrer. (Pios Forlag).

Denne Roman paa mere end 300 Sider venter paa sin Fortsættelse. Deraf følger ogsaa den eneste afgørende Indvending, man kan rette mod den: at Slutningen gør et utilfredsstillende Indtryk. Man staar raadvild over Bogens egentlige Mening.

Og dog læser man dette Arbejde med en usædvanlig Optagethed, fordi Talentet er saa paafaldende stærkt og mangfoldigt – af samme Art, men blot langt rigere, som det, der viste sig i den Digtsamling, Jeppesen udgav i Efteraaret.

Bogen skildrer med en Evne til at trænge ind og faa fat paa Følelsernes og Tankernes hemmelige Drivfjedre, der gør hver eneste Side frugtbar paa psykologiske og paa sproglige Fund, en Bondedrengs religiøse og erotiske Anfægtelser indtil hans Studentertid. Tillige faar man overmaade levende Rids af alle de Mennesker, som denne Dreng kommer i nær eller fjernere Berøring med.

Der er Bøger, som lever i Kraft af deres Idé eller deres Grundstemning. Denne Bog lever takket være dens store, dens forbavsende store Mængde af blussende Enkeltheder. Blot af dens Naturbilleder kunde man danne en Samling Prosadigte, der alle var kraftig og dog udsøgt Kunst, ikke mindre oprindelig, ikke mindre frisk, opstaaet af ikke færre energiske og kærlighedsfulde Iagttagelser end Sybergs Malerier.

Det er en Glæde at tænke paa, hvad dette literære Talent maa kunne præstere, naar dets Kræfter sættes i én samlende Idés Tjeneste.

Chr. R.