Thomas a Kempis-citater hos Pontoppidan

Pontoppidan citerer Thomas a Kempis' Kristi Efterfølgelse først i artiklen En falsk Etikette fra 1893, derefter i Lykke-Pers slutning. Einar Nielsen har i en artikel fra 2002 citeret de parallelsteder han har fundet i nogle oversættelser fra 1926. De er ikke alle korrekte, og et par stykker mangler. En jubilæumsoversættelse fra 1880, i anledning af 500-året for Thomas a Kempis' fødsel, ligger til grund for de udgaver Einar Nielsen har brugt. Ved gennemgangen nedenfor er anført de indtil nu fundne parallelsteder med en markering af hvor og hvordan Pontoppidans citater afviger fra 1880-udgaven. Disse afvigelser viser Pontoppidans ikke usædvanlige manér med at tilskære og rette i citater, men de kan kan også tyde på at Pontoppidans udgave har været ældre end 1880-udgaven, hvilken kan der indtil nu ikke peges på.

En falsk Etikette, 1893 Thomas a Kempis
Agt dig som Udlænding og som Pilgrim paa Jorden. Luk dit Øje og Øre for al jordisk Væsen og bed uafladelig. Søg ikke Hvile i dette Liv. Søg ikke Fred hos Menneskene, men i Gud alene. Bed ydmygelig til Herren, at han skænker dig Sønderknuselsens Aand, og sig med Profeten: Bespis mig, o Herre, med Taarebrød og giv mig bredfuldt Maal af Taarer at drikke. – Af Kærlighed til Gud maa du med Glæde finde dig i Smerter og Forfølgelser, i Ydmygelser, Forhaanelser og Forsmædelser. Saadant gavner Dyden og bereder dig den himmelske Krone. agt dig altid som Udlænding og som Pilgrim paa Jorden. (I,17,1)

Søger du Hvile i dette Liv, hvorledes vil du da naa til den evige Hvile? (...) Søg den sande Fred ikke i det Jordiske, men i (...) Gud alene. (III,35,2)

Bed derfor ydmygelig til Herren, at Han skjænker dig Sønderknuselsens Aand, og sig med Profeten: "Bespis mig, o Herre, med Taarebrød, og giv mig bredfuldt Maal af Taarer at drikke." (Ps. 79,6) (I,21,6)

Af Kærlighed til Gud maa du med Glæde finde dig i Alt, nemlig: i Arbejder og Smerter, i Fristelser, Forfølgelser, Ængstelser, Trængsler, Sygdomme, Fornærmelser, Bagvaskelser, Bebrejdelser, Ydmygelser, Forhaanelser, Irettesættelser og Forsmædelser. Disse Ting gavne Dyden, de prøve Kristi Discipel, de berede den himmelske Krone. (III,35,2)
den, som søger andet i Verden end Gud og sin Sjæls Frelse, vil ikke finde andet end Plage og Møje". Den, som søger noget andet end Gud alene og sin Sjæls Frelse, han vil ikke finde andet end Plage og Møje. (I,17,2)
Lykke-Per VIII 1904 Thomas a Kempis
"Bespis mig, o Herre, med Taarebrød, og giv mig bredfuldt Maal af Taarer at drikke. Dig overgiver jeg mig og alt, hvad mit er, til Tugt og Beskæmmelse [1880: /Forbedring]. Din Revselse tynge [1880: /tynger] paa mig, og din Svøbe [1880: skal] belære mig. Thi det er Naade [/en Naade] for din Ven, at han af Kærlighed til dig skal lide og plages. Jeg takker dig, at du ikke har skaanet mine Synder, men tugtet mig med haarde Slag." (s. 126) Bespis mig, o Herre, med Taarebrød, og giv mig bredfuldt Maal af Taarer at drikke!(I,21,6)
Dig overgiver jeg mig og Alt hvad mit er, til Tugt og Forbedring; (III,50,6)
"Din Revselse tynger paa mig, og din Svøbe skal belære mig." (Ps. 17,36) (III,50,5)
Thi det er en Naade for din Ven, at han af Kærlighed til dig skal lide og plages (III,50,4)
Jeg takker dig, at du ikke har skaanet mine Synder, men tugtet mig med haarde Slag, (III,50,5)
"Sandelig, det er en Elendighed at leve paa Jorden. At spise, drikke, vaage, sove, hvile, arbejde og at være de øvrige Naturens Fornødenheder underkastet er sandelig en stor Elendighed og Plage for det gudfrygtige Menneske. O, gid der ikke var andet at gøre end at lovprise Herren vor Gud; da vilde du være langt lykkeligere end nu, hvor enhver af dine Fornødenheder gør dig til Kødets Tjener." (s. 127) Sandelig, det er en Elendighed at leve paa Jorden. (…) Thi at spise, drikke, vaage, sove, hvile, arbejde og at være de øvrige Naturens Fornødenheder underkastet er sandelig en stor Elendighed og Plage for det gudfrygtige Menneske, som gærne vil være løst og befriet fra al Synd. (I,22,2)
O gid der ikke var Andet at gjøre, end at lovprise Herren vor Gud (...) da vilde du være langt lykkeligere end nu, hvor enhver af dine Fornødenheder gør dig til Kjødets Tjener. (I,25,9)
   

Endnu er dette citat ikke identificeret: Luk dit Øje og Øre for al jordisk Væsen og bed uafladelig.

Alle de identificerede citater stammer fra I. Bog (kapitlerne 1, 6, 17, 21-22 og 25) eller III. Bog (kapitlerne 35 og 50).