Henrik Pontoppidan til Karl August Tavaststjerna
Sendt fra Havreholm pr. Esrom. Juni 1888

satte mig strax til at oversætte

Havreholm
pr. Esrom [juli 18881]

God Dag, Tavaststjerna! Du har vist ikke kunnet begribe, hvad der kan være gået af mig, siden du ikke har hørt et Ord fra mig, endda du har vist mig den Venlighed at sende mig din nye Bog2. Det har nu haft sin Grund i, at jeg har maattet være på Fart først i Anledning af Udstillingen3, siden i Anledning af min Svigerfaders nærforestående Død4. Desuden vidste jeg ikke ret, hvor jeg skulde finde dig, og ventede så småt, du skulde gjæste Landet i denne Sommer, hvor så 2 mange fremragende Folk er vore Gjæster; men du synes at have svigtet os denne Gang.

Tak nu for Bogen, som jeg har haft megen Glæde af, især af "I Slyngelåldren", men frem for alt af "Ett mis[s]förstånd", der synes mig et lille Mesterværk, som du har meget stor Ære af. Det fejler heller næppe, at du har måttet høste megen Ros for den lille Fortælling; jeg blev så indtaget i den, at jeg strax satte mig til at oversætte den; men dels er Oversættelsen næppe daddelløs, dels havde jeg jo ikke din Tilladelse til at offentliggjøre den, og skjønt 3 vi jo ikke har Konvention med Finland, var det dog vel det rigtigste af afvente en sådan.

Jeg har selv udgivet en lille Bog5 i dette Forår; jeg har intet Exemplar her hos mig; men såsnart jeg får et herud fra Byen, skal jeg sende dig. Fra Lundegård kan jeg hilse6; det er en Stund siden, jeg så' ham; men han holder trofast ved Kjbhvn7.

Lev vel til vi sees, og skriv snart en Fortælling, der er ligeså udmærket som "ett Misforstånd".

Din Ven
Henrik Pontoppidan

 
[1] datering: efter 25.5.1888, hvor Spøgelser udkom; og formentlig før 23.7.1888, hvor Pontoppidan rejste til Blokhus, se hans sidste kendte brev fra Havreholm. Årstallet er 1888, jf. svigerfaderen Hans Nielsens død 22.9.1888. Pontoppidans besøg på den franske kunstudstilling fandt iflg. hans Lucie-anmeldelse 11.11.1888 sted "i Sommer". Vi daterer forsøgsvis brevet til juli 1888. tilbage
[2] Bog: I förbindelser, 1888. Bogens udgivelsesdag kendes ikke; hvis den gjorde, kunne den hjælpe til datering af nærværende brev. – Bogen kan læses her. tilbage
[3] Udstillingen: Den franske Kunstudstilling i København varede fra 18.5. til 16.11.1888. tilbage
[4] Svigerfaders nærforestående Død: gårdmand Hans Nielsen døde 22.9.1888 i Østby, Selsø sogn. tilbage
[5] Bog: Spøgelser, der udkom 25.5.1888. tilbage
[6] Fra Lundegård kan jeg hilse: hvis det drejer sig om en hilsen i et brev, er dette ikke bevaret. Det tidligste brev fra Lundegård til Pontoppidan der kendes er fra 5.1.1893. tilbage
[7] Kjbhvn: i juli 1888 boede Lundegård således Frederiksberg Allé 27. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage