Henrik Pontoppidan til Axel Pontoppidan
23. februar 1931

et virkeligt Kunstværk

23 Febr. 31.

Kære Hr. Kaptajn Pontoppidan!

Det har ikke været mig muligt at finde den Doktor-Udnævnelse mellem mine Papirer. Jeg kan dog sikkert ikke have tilintetgjort den; men jeg må have forlagt den, saa den kommer sikkert for Dagen igen. Jeg husker, det var et stort Dokument forfattet på Latin i den svenske Konges Navn. Men iøvrigt synes det mig ikke at være af så stor Interesse, 2 at det fortjener at gengives i Deres Bog. Så var der vel næsten mere Mening i at benytte en Gengivelse af den kunstnerisk udførte Mappe, der sammen med en vægtig Guldmedalje overgaves mig af Svenska Akademien i Forening med Nobelprisen. Det er et virkeligt Kunstværk, med to√ håndmalede Vignetter, der symboliserer Indholdet af mine Bøger. De er gengivne (i formindsket Format og uden Farver) i Les prix Nobel, 1914-1918, Stockholm, Nordstedt[!] & Söner, som sikkert findes i Bibliotekerne.

Med venlige Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan.