Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Bakkegårdsallé 6, Frederiksberg. 22. september 1899

vi er stemplet som utugtige Skribenter

22d Septb. Bakkegårdsalle 6.

Kære Dr. Edv. Brandes!

Under min Fraværelse her fra Byen har der ophobet sig nogle Hefter1 af mine gamle "Fortællinger", som jeg hermed sender. De var så elskværdig i "Politiken" at give dem en rosende Omtale2, hvad jeg er Dem særdeles teknemlig for, – men De har jo nu altid været min bedste Talsmand.

Tillad mig at trykke Deres Hånd i Anledning af den Dem overgåede Kriminalretsdom3. Nu er vi også i den Henseende Kolleger, at vi begge er dømte for vor Pens Udskejelser. Det må ikke være opmuntrende for den stakkels Kriminalret således Gang efter Gang højtideligen at stemple Forfattere som utugtige Skribenter, 2 uden at vedkommende Syndere afficeres det ringeste deraf.

Der udkommer om nogle Dage en omfangsrig Bog, "Ruth Erlandsen", af en ganske ung Dame4. Jeg er længselsfuld efter at høre Deres Mening om den. Jeg har læst den i Manuskript og været meget begejstret for den trods dens Bredde. Den handler – som alle moderne Bøger – fra først til sidst om den Art Kærlighed der, som man siger om Feber, "udelukkende kureres med Sengeleje".

Deres hengivne
H. Pontoppidan

Som jeg vil lukke Konvoluten, ser jeg i "Politiken" en Notits5 om ovennævnte Bog. Den unge Dame er dog dèr gjort 3 en Del yngre, end hun nok virkelig er, hvad der har Betydning, fordi Bogen såmænd røber Livserfaring nok for en toogtyveårig. Forøvrig er det heller ikke hende, der har ønsket at høre min Mening om Bogen, men hendes Forlægger.

 
[1] Hefter: de første 3 hefter af subskriptionsudgaven af Fortællinger i 11 hefter, 1899. 1. hefte udkom 17.6.1899 og subskriptionen blev anmeldt af EB i Politiken 18.6.1899. tilbage
[2] Omtale:i Politiken 18.6.1899. tilbage
[3] Kriminalretsdom: Det var sagen mod Det unge Blod der 9. september var endt med en bøde på 200 kr., subsidiært 29 dages hæfte. tilbage
[4] ung Dame: forfatterinden Ella Hancke (1877-1960). HP havde været konsulent på bogen (347 sider) for Det Schubotheske Forlag. tilbage
[5] Notits:

Saaledes udsendes i dette Efteraar den tidligere omtalte Debutbog af Frk. Ella Hancke. Den knap tyveaarige Dame, en Datter af Grosserer Hancke, har bedet Hr. Henrik Pontoppidan om at gennemlæse Manuskriptet, og den bekendte Forfatter har udtalt sig med megen Beundring om Bogen. Titlen bliver Ruth Erlandsen.

tilbage